İSTANBUL  . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……. E.

BEYANDA BULUNAN

DAVACI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVALI : 

VEKİLİ : 

KONU: Müvekkil …………………’ın davaya konu trafik kazasında yaralanması neticesinde belli bir süre iş yerini açamaması sonucu uğradığı maddi kaybına ilişkin olarak ……………………………. kurumunun Resmi Muavin Defteri kayıtlarının sunulması hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Ekte sunulmuş olan …………………. Kurumunun Resmi Muavin Defteri kayıtlarından da görüleceği üzere müvekkil …………………………. davaya konu trafik kazasında yaralanması ve tedavi görmesi sonucu ……………………………………….tarihleri arasında iş yerini açamamıştır. Dolayısı ile söz konusu kayıtlardan müvekkilin uğradığı gelir kaybı nedeniyle oluşan maddi zararının hesap edilebilmesi mümkündür.

İş bu sunulan ………………… Kurumunun Resmi Muavin Defteri kayıtlarından da anlaşılacağı üzere müvekkil geçirdiği trafik kazası neticesi iş yerini belli bir süre açamayarak işten uzak kalmış ve bundan dolayı da gelir kaybına uğramıştır. İlgili kayıtlar ekte sayın mahkemeye sunulmuş olup gereğinin yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI