İSTANBUL ……ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ NE

 

DOSYA NO: 2013/…………. Esas

(Cevap Veren)

DAVALI: 

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ: 

KONU: Bilirkişi incelemesinde göz önünde bulundurulmasını istediğimiz hususlar ile davacının ……………………….. tarihli dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Davacı vekili ……………….. tarihli dilekçesi ile davacının ……………………. tarihli Hizmet Sözleşmesinden haberdar olmadığı iddiasını yinelemişlerdir. Bu iddia açık bir şekilde kötüniyet taşımaktadır. Davacı, müvekkil şirketin insan kaynaklarından sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. Bu sebeple kendi görev alanına giren önemli bir sözleşmeyi bilmediğini iddia etmesinin kabulü mümkün değildir.

2- Davacı ile diğer davalı arasında imzalandığı belirtilen sözleşme ile müvekkil davalının hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Taraf olmadığı bir sözleşme nedeniyle müvekkil şirket sorumlu tutulamaz. Bu nedenle davanın müvekkil şirket açısından husumet yokluğundan reddi gerekmektedir.

3- Müvekkil ile davacı arasında imzalanan ……………….. tarihli sözleşme ile müvekkil şirkete ait olan program müvekkil şirket tarafından ve tamamen müvekkil şirketin takdir ve iradesi ile davalıya bedelsiz olarak devredilmiştir. Devredilen sözleşmeden gayet net ve açık anlaşılacağı üzere programın özgün bir yazılım olduğu konusunda herhangi bir tartışma bulunmamaktadır.

4- Davacı ………………….. tarihli dilekçesinde sitenin işçilik alacakları mukabilinde davacıya verildiği yolunda yeni ve gerçekle alakası olmayan bir iddia ortaya atmıştır. Davacının müvekkil şirketten yapılan hizmetlerden dolayı hiçbir işçilik alacağı kalmamış, bütün hak ve alacakları kendisine ödenmiştir. Davacı tarafından imzalanan ……………… tarihli ibraname ile işçilik alacaklarından doğan başkaca hak ve alacağının olmadığını açıkça beyan edilmiştir. 

5- Davacı vekili sözleşmede veri tabanı ile sözleşmenin ayrı değerlendirilmesi halinde tarafların veri tabanının devredilmediğine ilişkin olarak sözleşmeye hüküm koymaları gerektiğini söylemiştir. Sözleşmeler hukuku ilkelerine tamamen ters olan bu yaklaşımın kabulü imkansızdır. Sözleşmeler iki tarafın irade beyanlarının karşılıklı olarak uyuşması ile oluşurlar. Davacının iddiasının aksine veri tabanı da devredilecek olsaydı, bu durumun açıkça belirtilmesi gerekirdi. Devredilen sadece programın kendisi yani yazılımıdır.

6- Müvekkil şirket programdaki veri tabanına ait olan tüm bilgilerin tek sahibidir. Her türlü maliyet müvekkilce karşılanmıştır. Müvekkilin veri tabanının devri konusunda herhangi bir devir, temlik, kullandırma taahhüdü veya vaadi bu yönde en ufak bir iradesi olmamıştır.

7- Davacı dilekçesinde, davalıları aralarındaki hukuki münasebetlerden doğan borçlar nedeniyle ibra etmediğini belirtmiş, bir yandan da favor olarak devredilen yazılımın işçilik alacaklarına karşılık ödendiğini iddia etmiştir. Davacı başlı başına kendisi ile çelişmektedir.

8- Dilekçemizde davacı vekilinin asil ile birlikte değerlendirilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir.

9- ……………………..tarihli celsede de ifade ettiğimiz üzere huzurdaki davaya bakmakla görevli mahkeme Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. Görevsizlik kararı verilmelidir.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen değerlendirmelerin sayın bilirkişilerce ve nihai kararı verecek Sayın Mahkemece göz önünde tutulmasını saygılarımızla vekil sıfatıyla arz ve talep ederiz.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI