Rehin Açığı Belgesi İcra Örneği

              T.C.                                                                                    Örnek No:31*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

 

REHİN AÇIĞI BELGESİ

1-Alacaklının adı, soyadı                   : …………………………………………………….

2-Borçlunun adı, soyadı                     : ……………………………………                                                          

3-Alacağın miktarı                              : ………………………………………………………

                                                               Yalnız ……………………………………………

4-Rehnedilene takdir edilen değer    : ………………………………………………………..

5-Satış tutarı                                      : ………………………………………………………..

6-Satış yapılmamışsa sebebi               : ……………………………………………………….

7-Geriye kalan alacak miktarı            : ………………………………………………………..

                                                           ………………………………………………………….

 

            İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflâs Kanununun 152 nci maddesi uyarınca       …../……/……. tarihinde alacaklı …………………………………………. verilmiştir.  ……/……/………….

(İİK m.152)

……./……./……….

   İcra Müdürü

 Mühür ve İmza

 

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 160’a karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir