İSTANBUL …İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/……..Esas

DAVALI : 

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : …………………….tarihli ara karar gereğince ……………………… tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımız ve davanın esasına ilişkin beyanlarımızdır.

 

BEYANLARIMIZ 

 

1- Sayın bilirkişi raporunda ………………….ye ait olan ………………… A.Ş ve …………….. Ltd. Şti. arasında bir organik bağ kurarak muvazaa olduğunu tespit etmiştir. Oysa bu bağ ……………………… Ltd Şti ve ………………… Ltd Şti arasında kurulmalıdır.

2- Ekte sunduğumuz ticaret sicil kayıtlarından anlaşılacağı üzere ortada açık bir şekilde mal kaçırma kastı vardır. Zira zaten ……………………….. Ltd Şti’nin hali hazır imzaya yetkili müdürü ………………………. müvekkil şirketimizin borçlusu ve daha önceki …………………… Ltd Şti’nin de imza yetkilisidir. ……………….. Ltd Şti ile yasal olarak hiçbir bağı görünmemesine karşın daha önce bulunduğu ve İstihkaka konu haczi gerçekleştirdiğimiz yerdeki eski şirketi olan …………………….. Ltd Şti’yi …………………….’la birlikte ortak olarak açmıştır. ………………………. Ltd Şti hiçbir bağı olmadığı iddia edilen …………………………. şirketinin de yetkili müdürü yani işletenidir. Ve ………………………. şirketinin İmza yetkilisi de ……………………..nın eski ortağı ………………….’dir. …………………. şirketiyle ilgili sunduğumuz ticaret sicil kayıtlarında görüldüğü üzere şirketin imzaya yetkili kişisi ………………..’dir. Bu kişi aynı zamanda …………………….. ile haciz yapılan adreste yine şirketimizin borçlusu olan ve yine mal kaçırma kastıyla hareket edilerek adı değiştirilen ………………………………………………..td Şti nin eski ortaklarındandır.

3- Ekte sunmuş olduğumuz Ticaret Sicil Kayıtları ayrıntılı olarak incelendiğinde ……………., ………………… isimleri üç dosya içinde de ortaya çıkmaktadır. Daha önce haciz yapılan adreste kurulan olan ………………………….. şirketinin Eski ortakları da bu kişilerdir. Muvazaa olmadığı iddia edilmesine rağmen aynı adreste ……………………..’nın eski ortağı olduğu şirketi kapatıp yetkili müdür olarak işlem yapmasından da anlaşılacağı üzere ortada açık bir muvazaa vardır. Bilirkişinin ekte sunduğumuz bu ticaret sicil kayıtlarını da inceleyerek rapor oluşturması gerekmektedir.

4- … Şirketi yetkilisi görünen ve gerçekte şirketin işleteni olan ………………. hakkında aynı adreste daha önce kurulup mal kaçırma kastıyla kapatılan …………………….. Şirketi olarak müvekkile olan borcundan dolayı İstanbul ….İcra Müdürlüğünün 2013/…….. Esas sayı ile icra takibi başlatılmıştır. Ayrıca İstanbul …İcra Müdürlüğünün 2013/…………… Esas sayılı takibiyle ……………… hakkında icra takibine girişilmiştir. Yine ……………….. hakkında farklı dosyalardan icra takipleri açılmıştır. ……………. bu tür takiplerden korunmak amaçlı sürekli şirket açıp muvazaalı işlemler yaparak Alacaklıyı zarara uğratmayı amaçlamaktadır. Zira İstanbul ……İcra müdürlüğü 2013/……… Esas,  2013/……… Esas, İstanbul …İcra Müdürlüğü 2013/………….Esas, İstanbul …..İcra Müdürlüğünün 2013/……… Esas, 2013/………….. Esas, ve İstanbul ….İcra Müdürlüğünün 2013/……….. Esas sayılı dosyaları ile icra takipleri devam etmektedir. ………………, …………. şirketi hakkındaki icra takibinin yapılacağını öğrendiği andan hemen sonra …………..şirketinin olduğu adrese ………………… şirketi kurulmuş ve bunun tek başına İmzaya yetkili müdürü olmuştur.

5- Ticaret Sicil kayıtları ve …………………….nın üç şirketle olan bağlantısı da incelenirse ortada açık bir Muvazaa olduğu ve ………………………..’nın her üç şirketle de organik bir ilişki halinde bulunması ve bunu daha önceden mal kaçırmak kastıyla yaptığı ortaya çıkacaktır.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizce re’sen değerlendirilecek nedenlerle borçlu tarafından haksız, mesnetsiz ve kötüniyetli davanın reddi ile yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesine bilvekale saygıyla arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI