İSTANBUL …İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE;

 

DOSYA NO: 2013/…….Esas

(Beyanda Bulunan)

DAVALI : 

VEKİLİ :Av.Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Bilirkişi raporuna ve esasa ilişkin beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Davacı ……………………… tarihli dava dilekçesi ile, davalı müvekkil işyerinde …………. yılı ………….. ayından ……………. yılı ………… ayına kadar çalıştığını iş sözleşmesinin müvekkil davalı işverence haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur.

2- Cevap dilekçesinde de izah edildiği üzere, davacı müvekkil davalı şirkette iki ayrı devrede çalışmış olup, ilk devre olan …………….. – …………………. tarihleri arasına tekabül eden çalışmasının üzerinden dava tarihi itibariyle …….. yıldan fazla süre geçmiştir. Bu nedenle ilgili talep zamanaşımına uğramıştır. Kaldı ki davacının ilk dönem çalışması kıdem tazminatı hak edecek şekilde son bulmamıştır. Bu nedenle bilirkişi raporundaki hizmetlerin birleştirilmesi yolu ile yapılan hesaplamayı kabul etmiyoruz. Bu şekilde bir birleştirme yapılması hukuk kuralları karşısında imkan dahilinde değildir.

3- Davacının ………………. tarihinde müvekkil şirkette başlayan ikinci dönem çalışması ise ……………… tarihinde sona ermiş olup, davacıya İstanbul … Noterliği’nden keşide edilen ……….. yevmiye numaralı, ………………. tarihli fesih bildiriminde de belirtildiği üzere, davalı müvekkilce haklı nedenlerle feshedilmiştir. Zira davalı ……….., …………….., ……………… tarihlerinde mazeret bildirmeksizin işe gelmemiştir.

4- Keyfi bir şekilde, hiçbir mazeret göstermeksizin görevine gelmeyen davacı, davalı işvereni bu hareketiyle güç durumda bırakmış ve zarara sokmuştur. İş Kanunu’nun, işçiyi koruyan yapısı, işçilerin, keyfi şekilde görevini aksatmasına zemin hazırlayacak yapıda değildir. Davalı müvekkil, yasaların kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmanın ötesinde bir şey yapmamıştır.

5- İşçi yararına yorum ilkesi sadece mevzuatta açıklık olmaması halinde uygulanabilir. Mevzuatın yeterince açık ve net olduğu bir durumda, işçi lehine hak etmediği tazminat kalemlerine hükmedilmesi mümkün değildir. Hiç kimse hak ettiğinden fazlasını alamaz. Hukuk kuralları haksız kazanç elde etme çabalarını koruyacak nitelikte değildir

6- Davacının devamsızlığı nedeniyle, zor durumda kalan, bu eylemden zarar gören müvekkil davalı şirkettir. Davacı olması gereken zamanda, olması gereken yerde olmayarak, görevinin gereklerine, özen borcuna dahası iş görme borcuna riayet etmemiştir. İş ilişkisinde işçinin asli borcu iş görmek olduğuna göre, devamsızlık yapan, işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesinden daha doğal bir şey olamaz.

7- Davacı keyfi biçimde işe gelmeyerek, iş akdinin feshedilmesine kendi kusuru ile sebep olmuştur ve bunu kendisi de bilmektedir. Davacı, tamamen haksız kazanç elde etme çabası içerisindedir. Hukuk bu davranışı asla himaye etmez. Bu nedenle huzurdaki davanın reddi gerekmektedir

8- Sayın bilirkişi devamsızlığın belgelenmediğini belirtmektedir. Oysa bu durum davacı tanığının beyanıyla dahi sabittir. Davacının da aksi yönde bir beyanı bulunmamaktadır. Bu nedenle bilirkişinin tespitini kabul etmiyoruz. Kaldı ki HMK gereği, bilirkişi sadece teknik hususlarda görüş bildirebilir. Hukuki konularda yorum ve tespit yapma imkanı sadece yargılamayı yapan mahkeme hakimine aittir. Bilirkişinin hatalı hukuki değerlendirmeleri hükme esas teşkil edemez.

9- Bilirkişi …………………. tarihli ibranameyi de hesaplama da dikkate almamıştır. İbraname metninde davacıya verildiği belirtilen işçilik hakları arasında kıdem tazminatına yer verilmemiştir ifadesini kullanmıştır. İbraname dosyada mübrezdir ve gayet açıktır. Davacı işbu ibraname ile “……..iş yasası gereği bana ödenmesi gereken tüm haklarımı tam ve eksiksiz olarak tahsil ettiğimi” demektedir. Davacının yasal olarak hak kazandığı her türlü alacak kalemi kendisine ödenmiştir. Ancak daha evvel de belirtildiği üzere, davacının iş sözleşmesi ilk dönem çalışması için kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermemiştir.

10- Davacı, kıdem tazminatına yasal olarak hak kazanamaz. Bu nedenle Bilirkişi raporundaki değerlendirme ve hesaplamaları kabul etmiyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenlerle;

1- Tüm beyanlarımız doğrultusunda davacının davasının ve taleplerinin reddine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI