İSTANBUL …İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/………. Esas

BEYANDA BULUNAN

DAVALI : 

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : ………………..2013 tarihli bilirkişi raporuna ilişkin beyan ve itirazlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Sayın Bilirkişi tarafından mahkemenize sunulan tarafımızca tebellüğ edilen bilirkişi raporunu ve varılan sonuçları, eksik olgulardan yola çıkılarak yapılan tespitleri içerdiği ve dolayısıyla haksız ve kabul edilemez olduklarından kabul etmiyor ve itiraz ediyoruz.

Öncelikle tüm taleplerimize ve delil listemizde bulunmasına rağmen çekin keşide edildiği bankadan aynı keşidecinin hesabından ödenen ve kendisinin attığı imzaları taşıyan emsal çek asıllarının bankadan celbi yönündeki talebimiz nazara alınmamakla sırf diğer delillerle yetinilmesi eksik ve kabul edilemez sonuçlara yol açmıştır. Bu nedenle mezkur imzalarla karşılaştırma yapılarak tekrar bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz..

2- Ayrıca müvekkil çeki ciro yolu ile ………………. adlı kişiden aldığı için imzanın davacıya ait olup olmadığını bilemeyeceği ve sıhhatini araştırmak zorunda da olamayacağından alacaklının kötüniyetli olduğu ispat edilememiş olmakla aleyhimizde icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceği aşikardır. Aksi halde haksız ve hukuka aykırı bir durum ortaya çıkacaktır.

 

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle; Mahkemece atanan Bilirkişi tarafından verilen raporda varılan tespit ve sonuçlarını kabul etmiyoruz. Yukarıda açıklanan nedenlerle itirazlarımız nazara alınarak dosyanın gerekirse masrafları tarafımızca karşılanmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI