İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/….. Esas

CEVAP VEREN

(DAVALI):

VEKİLİ:

DAVACI: 

VEKİLİ:

KONU: Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1) Davacı vekili dilekçesinde dava konusu telefonun kendine ait kaybetmiş olduğu nüfus cüzdanının sahte olarak kullanılması sonucu alındığını iddia etmektedir. Öncelikle bu konuda husumet itirazımız mevcuttur. Zira müvekkil …… İletişim Hizmetleri A.Ş abonelik sözleşmelerini bizzat kendisi yapmamaktadır. Sözleşmeler bayiiler aracılığıyla yapılmakta olup sözleşmelerin yapılmasındaki sorumluluk sadece yetkili bayilerde bulunmaktadır.   Öncelikle davacının bu durumu ve kendi üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirdiğini ispat etmesi gerekir.

2) Davacıya ait nüfus cüzdanı ile GSM aboneliği yetkili bayilerce yapılıp, konuşma bedelleri müvekkil şirkete ödenmediğinden, dosyada mübrez kimlik fotokopisinde kimliğin sahteliği yönünde ayırt edici bir unsur yokken şirketimize yükletilecek herhangi bir kusur bulunmayıp, davanın reddi ile davacının %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemek zorunda kalınmıştır. 

DELİLLER: Abonman sözleşmesi, abonman dosyası, Şirketimiz kayıtları, tanık ve her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize ederiz.

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI