T.C.

          İstanbul

…İcra Müdürlüğü

2013/………… ESAS

…………….TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası bildirilen dosyasından Alacaklı …………………… San. ve Tic A.Ş’ye borçlu bulunan …………………… A.Ş’nin iş bu borcu sebebiyle kayden haczedilen ………….. İli …………….. İlçesi ………….  Köyü, …….. Ada, ………… pafta, ……… parsel sayılı taşınmaz üzerindeki …………………. tarih ve …………… yevmiye numarası ile işlenen haczin dosyamıza şamil olmak üzere bu kerre fekkine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılması rica olunur.

ELDEN TAKİPLİDİR

İCRA MÜDÜRÜ