Yabancı Şirketler İçin Şube Açma İzin Belgesi

…./…../2013

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA

İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne

             Aşağıda bilgileri yer alan müvekkil ………………………….’in yetkilisi bulunduğu şirket bir örneği ilişikte sunulan ……………………….. tarihli karar çerçevesinde, …………………………………………./İstanbul/Türkiye adresinde ve ……………………………………………….. konusunda faaliyet göstermek üzere bir şube açmak istemektedir.

Bu çerçevede,ekli belgenin incelenerek şube açılışı için gerekli iznin verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Avukat Arif BALTACI

 

Şirketin ünvanı:

Şirketin Kuruluş tarihi: 

Şirketin uyruğu: 

Şirketin sermayesi: 

Şirketin Türkiye vekilinin

Adı:

Soyadı: 

Adresi: 

Uyruğu: 

Şubenin adresi: 

Şubenin faaliyet konusu: 

EKLER:

1- Türkiye’de şube açmakla ilgili Şirket Yönetim Kurulu Kararı(2 Adet Noter tasdikli asıl tercüme nüsha)

2- Şirket Ana Sözleşmesi (Noter tasdikli asıl tercüme nüsha)

3- Vekaletname(Noter Onaylı asıl tercüme nüsha)

4- Kuruluş Belgeleri ve Ticari Faaliyet Belgesi (Noter Onaylı asıl tercüme nüsha)

5- Şirket şube temsilcisi tarafından tarafımıza verilen Vekaletname(Noter onaylı )