İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…………Esas

(İtiraz Eden)

BORÇLU GÖRÜNEN:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

ALACAKLI GÖRÜNEN:

VEKİLİ:

KONU: “Müvekkil aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde, borca, faize ve borcun tüm fer’ilerine itirazlarımızın sunulmasıdır.”

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Alacaklı görünen …………….. vekili tarafından müvekkil ………………………….. aleyhine başlatılmış olan ilamsız icra takibinde İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 2013/……. Esas sayılı dosyasından gönderilen Örnek No:7 Ödeme Emri …………………. tarihinde tebellüğ edilmiştir.

2- Alacaklı görünen, kıdem ve ihbar tazminatı ile işlemiş faiz talebinde bulunmaktadır. 

3- Alacaklı görünen, ………………… tarihinde borçlu görünen müvekkil nezdinde çalışmaya başlamış ancak, …………… tarihinde iş sözleşmesi 4857 Sayılı İş.Kan.’ nun 25/II maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, haklı olarak ve derhal feshedilmiştir. Bu nedenle alacaklının, müvekkil şirketten yasal olarak, kıdem ve ihbar tazminatı talep edebilmesi mümkün değildir.

4- Takibe konu …………..TL tutarında müvekkil şirketin, takip yapana herhangi bir borcu bulunmaması sebebiyle, ilamsız icra takibindeki takip konusu borca, bu borcun tüm ferilerine ve faize yasal süresi içinde itiraz eder gereğini vekaleten talep ederiz.

 

Borçlu Görünen Vekili

Avukat Arif BALTACI