İflas Yoluyla Adi Takipte Ödeme Emri Örnek No:11

                        T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                               Örnek No : 11*

Dosya No :………………………………


İFLÂS YOLU İLE ADÎ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1 – Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin                    …………………………………………..

      adı, soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki            …………………………………………..

      adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa,                          :  …………………………………………………

      Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi                 :  …………………………………………..       

2 – Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin                           …………………………………………………

      adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi,                                 …………………………………………………

      alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası              :  ………………………………………….

3 – Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz                                         …………………………………………………

      miktarı ve işlemeye başladığı gün;                                          …………………………………………………

      alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi               …………………………………………….

      tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi             :  …………………………………………………

4 – Senet ve tarihi                                                                   :  …………………………………………………

      İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz, bu süre içinde borcunuz olmadığına veya iflâsa tâbi şahıslardan bulunmadığınıza dair bir itirazınız varsa dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz ve konkordato teklif edebileceğiniz; aynı süre içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden iflâs kararı isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.155)

………./……./……….

İcra Memuru

 Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 153’e karşılık gelmektedir. 

Word Olarak İndir