İstihkak İddiasının Bildirilmesine İlişkin Belge Örnek No:23

 

                  T.C.                                                                                            Örnek No :23

…………………….. İcra Dairesi

Dosya No : ………………………

İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN BELGE

1-Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi      :                                  

2-Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi        :

3-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi  :

4-İstihkak beyan eden kişinin adı, soyadı ve yerleşim

   yerindeki adresi                                                                :

5-İstihkak beyanı üzerine kime ihbar yapıldığı                   :

6-İstihkak konusu malın neden ibaret olduğu                     :

            İşbu kağıdın tebliği tarihinden itibaren (3) gün içinde istihkak iddiasına karşı itiraz etmediğiniz takdirde İcra ve İflas Kanununun 96 ve 150/g maddeleri gereğince istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağınız tebliğ olunur.

(İİK m.86, 96, 150/g)

    …./…./………

   İcra Müdürü

 Mühür ve imza

 

Word Olarak İndir