İflâsın Açılmasına, Kapanmasına, Kaldırılmasına İlişkin İlân Örnek No:32

                    T.C.

……………………………..İflas Dairesi                                                             Örnek No : 32*

Dosya No :………………………………

 

İFLÂSA (İFLÂSIN KAPANMASINA – İFLÂSIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN

İ  L    N

Müflisin adı, soyadı ve adresi               :  ……………………………………………………………………….

                                                                          ……………………………………………………………………….

                                                                          ………………………………………………………                                                                                 

İflâsın açılması veya kapanması veya       ……………………………………………………………………….

kaldırılması kararı veren mahkeme                   :  ……………………………………………………………………….

Kararın tarih ve sayısı ile özeti              :  ……………………………………………………………………….

                                                               Yukarıda adresi yazılı

………………………………………………………………………………………………………..

hakkında …………………………………………………………………………………..Ticaret Mahkemesinin ……/…../…. tarih ve ………………………………………………………………………..sayılı kararıyla iflâsına (iflâsın kapanmasına evvelce verilen iflâs kararının kaldırılmasına) karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflâs Kanununun 166 (254 – 182) maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur.

(İİK m.166, 181, 182, 254)

………/……../………… 

İflâs Müdürü

Mühür ve İmza

 

 

 *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 69’a karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir