İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………… Esas

(İtiraz Eden)

BORÇLU:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

ALACAKLI:

VEKİLİ:

KONU: “Şirketimiz aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde, borca, faize, yetkiye, faiz oranına ve borcun tüm fer’ilerine itirazlarımızın sunulmasıdır.”

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Alacaklı görünen ……………………….. vekili tarafından müvekkil ……………………….. aleyhine başlatılmış olan ilamsız icra takibinde İstanbul  … İcra Müdürlüğü’ nün 2013/………….. Esas sayılı dosyasından gönderilen Örnek No:7 Ödeme Emri ………………….. tarihinde müvekkil şirket tarafından tebellüğ edilmiştir.

2- Alacaklı görünen tarafından müvekkil şirket …………….. A.Ş aleyhine açılan ……………….TL bedelli BORCA İTİRAZ EDİYORUZ. ……………………….. tarihi itibariyle alacaklı görünene olan müvekkil şirketin böyle bir borcu bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu bedel haksızdır.

3- İcra takibi yetkili icra dairesinde açılmamıştır. Müvekkil şirketin adresi yukarıda da görüldüğü üzere İstanbul ili ……………. ilçesi sınırlarındadır. İcra takibi İstanbul İli ……………….. İcra Dairelerinde açılması gerekirken yetkisiz icra dairesi olan İstanbul Mahkemelerinde açılmıştır. Bu sebeple yetkiye de itiraz ediyoruz. Dosyanın yetkili İcra dairesi olan …………………… icralara gönderilmesini talep ediyoruz.

4- Her ne kadar tebligat zarfında ödeme emri ve dayanak belge sureti ektedir dense de gönderilen ödeme emri ekinde hiçbir dayanak belge olmadığından ve herhangi bir belgeye dayanılmadan icra takibi açıldığından takibe bu yönüyle itiraz ediyoruz. Dayanak belge aslı kasaya alındığı zamana kadar da imzaya yönelik itiraz hakkımı da saklı tutuyoruz.

 

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle müvekkil şirkete …………….. tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ediyoruz. Öncelikle Yetkili İcra Daireleri ……………….. İCRA DAİRELERİ olduğundan yetkisiz icrada açılan icra dosyasına YETKİ HUSUSUNDA İTİRAZ EDİYORUZ. Müvekkil şirketten talep edilen alacak gerçek ve mevcut bir alacak olmadığından ve müvekkil şirkete herhangi bir borç bildiriminde bulunulmadığından müvekkilden talep edilen esas alacak, faiz, her türlü fer’ileri ve tüm harç ve sairlerine de itiraz ediyoruz. Müvekkil şirketin alacaklı görünene hiçbir borcu yoktur. BORCUN TAMAMINA, FAİZE, YETKİYE ve HER TÜRLÜ FER’İLERİNE açıkça itiraz ettiğimi bildirir takibin itirazımız neticesinde DURDURULMASINI tensip ve görüşlerinize sunarız.

 

Borçlu Görünen Vekili

Avukat Arif BALTACI