İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO: 2013/………. Esas

CEVABA CEVAP VEREN

DAVACI: 

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI: 

VEKİLİ: 

KONU: Cevaba cevaplarımız ile karşı delillerimizin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davamızın dayanağı, …………………………. tarihli fatura ile protokol olup, …………………… tarihli faturanın bu dava ile herhangi bir ilgisi yoktur. Dilekçeye sehven eklenmiş olup, zaten bununla ilgili herhangi bir talep yoktur, taraflar arasında alınıp verilen böyle bir fatura da yoktur.

1) Davalı cevabında protokolün ilk sayfasını imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olması gerektiğini iddia etmektedir.Ancak protokol, kendi antetli kağıtlarında kendileri tarafından hazırlanmış ve birlikte imza altına alınmıştır. Bu iddia kötüniyetten başka bir anlam ifade etmemektedir.

2) Proforma fatura, bu protokole ek olarak hazırlanmış olup, yine davalıların imzasını içermektedir. Bu fatura , teslim edilmesi gereken malların kalite miktar, cins ve fiyatını ihtiva etmekte olup ekte sunulan teslim – tesellüm belgelerindeki miktar ve cinsle karşılaştırıldığında birebir tutmakta olduğu açıktır. 

3) Protokole konu mallar davalı tarafından yurt dışındaki …………………. şirketine gönderildiğinden, bu firmanın da teslim aldığı mallar ve fiyatlarını gösterir, …………….. şirketi antetli faturasının da örneği delil listemizde dosyaya sunulmuştur.

4) Davalı, işçilik bedellerinin ödendiğini söylemiş,ancak bunların hangi iş için ne kadar işçilik bedeli olduğu gibi hususlarda hiçbir açıklama yapmamıştır. Zaten dava konusu daha önce yapılan işler değil, davaya konu protokol ve dava konusu faturadan kaynaklanan alacağımızdır.

5) Davalı, imzalanan bu protokole ilişkin kimyasal ham maddeyi müvekkilime teslim edilmediğini ileri sürmekte ve teslim edilmeyen ham maddenin de işçiliği olamayacağını iddia etmektedir. Bu iddia gerçeğe tamamen aykırıdır. Teslim edilmeyen bu maddeler için davalı tarafından sevk irsaliyeleri bizzat imzalanmıştır. 

6) Protokol de herhangi bir işçilik fiyatı belirlenmemiştir.Zira teslim edilen kimyasal ürünler işlendikten sonraki fiyatı ile işlenmemiş fiyatı arasındaki fark müvekkilimin alacağı miktar olarak kararlaştırılmıştır. Gerek proforma fatura ve gerekse protokolde kimyasal madde fiyatları yabancı para cinsinden yapılmış ve talebimiz de bu doğrultuda yapılmıştır.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda anılan nedenlerle tamamen mesnetsiz davalı iddialarının reddi ile davamızın kabulünü ve ekte sunulan sevk irsaliyeleri ve teslim tesellüm belgesinin delil olarak kabulünü tensip ve görüşlerinize arz ederiz. 

 

Davacı Vekili

Avukat Arif BALTACI