İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 

DOSYA NO: 2013/………. E.

CEVAP VEREN

DAVACI:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

KONU: …………………. tarihli murafaada tarafımızca tebliğ alınan cevap dilekçesine karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

I. USULE İLİŞKİN:

1- Davacının zamanaşımı itirazı yerinde değildir. Zira İYUK 13. maddesi oldukça açıktır. Bu maddeye göre;  “idari eylemlerden hakkı ihlal edilmiş olan her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye karşı dava açabilir”. İlgili maddede hüküm oldukça açıktır. Bu hüküm gereğince, idari eylem sonucu uğranılan zarar her halde 5 yıl içinde dava konusu yapılabilir. 

2- Huzurda görülen davada konu davalı idarenin hizmet kusuru ile müvekkile verdiği zararın tazminidir. Bu sebeple İYUK madde 2. gereğince, bu tür davalarda İdari Yargı  yetkilidir. Davalı tarafın görev yönünden yaptığı itiraz da yersizdir. 

3- Davalı tarafın müvekkilimin uğradığı zararın idareden kaynaklanmadığı iddiası da oldukça gariptir. Zira davalı idare tarafından yapılan işlem sonucu müvekkilimiz zarara uğramıştır. İş bu husus davalı idareye karşı yapılan İstanbul …….. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013……. D.İş sayılı kararından da açıkça bellidir. Zararı doğuran eylemi yapan davalı idare olmasına rağmen davalı idarenin zararın meydana gelmesinde hiçbir kusuru olmadığı iddia etmesi kabul edilemez bir savunmadır. Bu zarara sebebiyet veren davalı idare olduğundan dolayı davalı idarenin husumet itirazı hukuken kabul edilemez. 

II. ESASA İLİŞKİN:

1- Davalı idare tarafından verilen …………….. tarihli cevap dilekçesinde müvekkilimizin ileride doğması muhtemel olarak belirttiği zararlar için gerekli engellerin alındığı belirtmesi gerçek dışıdır. Davalı idarenin yaptığı kazı sebebiyle müvekkilimizin evinde 36 cm’lik bir yer kayması olduğu mahkemece yapılan tespit ile sabittir. Kaymanın devamının engellenmesi için kazı çalışmasını durdurmanın yetmeyeceği açıktır. Davalı idarenin kazının durması sebebiyle zarar doğmayacağı iddiası yersizdir.  Davalı idarenin bu itirazının reddi gerekmektedir.

2- Müvekkil yapılan kazı çalışması sebebiyle evdeki kayma sebebiyle evine girebilmek ve evin yıkılmasını engellemek amacı ile yaklaşık 30 metrelik bir alana istinat duvarı örmek zorunda kalmıştır. İstinat duvarının bilirkişi raporunda hesaplanan kaymayı engellemesi için beton içerisine kalın demirler konulmak zorunda kalmıştır. Doğa şartları gereği iş makinalarının ve malzemelerin getirilmesi de oldukça külfetli olmuştur.  Müvekkilimiz tarafından bu işlemler için toplamda 126.315,00 TL masraf yapmıştır. Ayrıca bunun yanında bu inşaatın devam ettiği süre boyunca da müvekkilimiz ailesiyle birlikte otelde kalmak zorunda kalmıştır. Bu otel masrafı olarak da toplamda 3.618 TL ödeme yapmıştır.   Davalı idarenin müvekkilimiz tarafından yapılan bu masraflar için davalı idarenin sorumlu olmadığı savunması gerçeği yansıtmamaktadır. Her ne kadar davalı idare tarafından inşaat izni alınmış olsa da bu işlem sebebiyle müvekkilimizin uğradığı maddi ve manevi zararlar tartışılmazdır.  İş bu nedenle davalı tarafın bu yöndeki itirazlarını da kabul etmiyor ve açıkça itiraz ediyoruz.

 

SONUÇ ve İSTEM: Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin haksız ve hukuka aykırı iddialarının reddine, davamızın kabulüne karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz. 

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI