İSTANBUL …. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……. Esas 5

CEVAP VEREN

DAVALI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

KARŞI TARAF

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: …………. tarihli ara karar gereği cevaba cevap dilekçemizi içeren dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- İstanbul …. İcra Müdürlüğünün 2013/…….E sayılı dosyasından, dosya borçlusu …………… olan ve müvekkil şirket ile hiçbir ilgisi bulunmayan 3.kişinin borcundan dolayı, ……………………. günü, müvekkil şirket tarafından ekteki kira sözleşmesi ile kiralanmış ve içerisinde şirketimize ait ticari defterlerimizde kayıtlı bulunan faturalı menkul mallarımızın bulunduğu işyeri, alacaklı vekilinin mücerret iddiasına dayanılarak kapısı açılarak yasaya ve usule aykırı olarak ihtiyaten haczedilmiştir.

İcra takibine konu senet üzerinde borçlu adresi “………………………………….” yazmakta iken, müvekkil şirkete ait iş yerinde gereken araştırma ve tespitler yapılmadan, vergi levhası yada borçluya ait her hangi bir belge, bilgi kayıt bulunmadan, alacaklı vekilinin mücerret iddiası üzerine ihtiyaten menkuller haczedilerek muhafaza altına alınmıştır.

2-İstihkak davasının ön koşulu olan, borçlu hakkında icra takibi kesinleşmediğinden, davanın reddi gerekmektedir. İcra dosyasından ÇIKARILAN TEBLİGAT ve ödeme emri de senet üzerindeki adrese çıkarılmadığı gibi kötüniyetli olarak müvekkil şirkete ait olan KAPALI iş yeri adresine çıkarılmıştır. Tebligat ise TEBLİGAT KANUNUNA VE TEBLİGAT TÜZÜGE AYKIRI OLARAK’’ KONU:21 şeklinde matbu açıklama olarak yazılmış “muhatap tevziat saatlerinde adreste bulunmadığından komşusu ………………………… şifahi beyanına göre dışarıda iş takibinde olduğundan ilgili mahalle muhtarına tebliğ edildi. aynı komşusuna haber verilerek 2. numaralı form kapsına yapıştırıldı” şeklinde açıklama ile Tebligat kanunun 21 maddesi mi yoksa 22 maddesine göre mi yapıldığı belli olmayan ve ismi bildirilen komşunun da İMZASI BULUNMAYAN, geçersiz tebligattır. TEBLİGAT YASAYA VE TÜZÜĞE AÇIKÇA AYKIRI VE BU SEBEPLE GEÇERSİZDİR.. İlgili yasa ve tüzük gereği ismi bildirilen komşunun İMZASI TUTANAĞA ALINMALI, İMZADAN İMTİNA ETTİ İSE bu husus yazılmalıdır. Ek-1 de ibraz ettiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun …………………… tarih, 6/1061-1050) sayılı kararından da anlaşılacağı üzere yasaya ve usule uygun geçerli bir tebligat yoktur.

Yasaya ve usule uygun geçerli tebligat bulunmadığından, borçlu hakkında icra takibi kesinleşmediğinden, istihkak davasının ön koşulu olan dava şartı oluşmadığından iş bu davanın reddi gerekmektedir.

3-Haciz konusu mahcuzlar, müvekkil şirkete ait olup fatura ve ticari defter kayıtlarımız ve vergi dairesinden gelen cevabı yazıda bu hususu teyit etmektedir. Ayrıca ………………….. günlü duruşmada dinlenen davacı tanığıda ‘ BORÇLUYA AİT İŞ YERİNİN ADRESİNİ TAM OLARAK BİLEMEDİĞİNİ’’ BİLDİRMİŞTİR. Ekteki Yargıtay 21 hukuk dairesinin 16.2.2004 tarih ve 10852,1083 sayılı kararda anlaşılacağı üzere, davacı davasını ispat edememiş olup iş bu davanın reddi gerekmektedir.

 

SONUÇ ve İSTEM: Başkaya ve fazlaya, faize dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla, yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve resen dikkate alınacak nedenlerle, öncelikle dava şartları oluşmadığından davanın reddine, mahkeme aksi kanaatte ise davacı davasını ispat edemediğinden haksız ve yersiz davanın reddine, kötüniyetli alacaklının % 20 tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI