İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO:2013/………E

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU:Cevaba cevaplarımızı ihtiva eder

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Müvekkil davalı firmaya ait olan ……………………. Kolejinde psikoloji öğretmeni olarak ……………… tarihinde işe başlamıştır. Ancak firma sahibi ile yapılan ………… tarihli protokol ile  kendisine verilen sözlerin yerine getirilmemesi sebebiyle ………………… tarihinde sözleşmesini haklı nedenle feshetmek zorunda kalmıştır.

2-Müvekkil işe girdiği tarihten bir yıl sonra başarılı çalışması ve öğrenci velileri ile sağlıklı iletişim kurması sebebiyle   davalı firma sahibi tarafından kendisine ortaklık teklif edilmiş ve ekte sunduğumuz ………… tarihli protokol imzalanmıştır. Protokole göre müvekkilimiz firmaya ortak olması sebebiyle kendisine ödenen maaşın yarısı alacak yarısını da firmaya ortaklık payı olarak bırakacaktır. Bu protokol taraflarca anlaşılarak imzalanmıştır. Müvekkil yaklaşık 8 yıl kadar bu şekilde çalışmış fakat firmanın ortaklık payı olan %35’i kendisine protokoldeki sürede verilmediği için haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırmak zorunda kalmıştır. 

3-Davalı firma 8 sene boyunca müvekkilimi bu hususta oyalamıştır. Müvekkilin maaşının yarısını vermiş fakat müvekkile ortaklık payını 5 sene geçmesine rağmen vermemiştir. Müvekkilimizin tüm uyarılarına ve söylemlerine rağmen protokole uyulmadığı için ve müvekkilimizin maaşının tam olarak da ödenmediği için müvekkilimiz tarafında davaya konu fesih işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Davalının davaya cevap dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaları kabul etmek mümkün değildir. 

4-Davalı taraf davaya cevap dilekçesinde müvekkilin 4857 sayılı yasanın 26 maddesinde öngörülen fesih için 6 günlük süreye uymadığını bu sebeple davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddi gerekmekte olduğunu ileri sürmüştür. Öncelikle davalı taraf bu sürenin başlaması için müvekkilimize hiçbir ihtar veya uyarı da bulunmamıştır. Müvekkilimizin maaşını protokol uyarınca ödense de ortaklık payı verilmemiştir. Müvekkil ortaklık payının kendisine verilmemesi sebebiyle maaşının yarısını istemiş bu bedelinde kendisine verilmeyeceği söylendiği için sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir. İş bu nedenlerle davalının süre yönünden itirazları yerinde değildir.

5-Davalı tarafın feshin haklı nedenle yapılmadığı iddiası da hukuken geçersizdir. Müvekkilimiz tarafında yapılan fesih haklı bir fesihtir. Zira işveren iş ilişkisinden kaynaklı ana edimi olan ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Çalışanın ücretini tam olarak veya kısmen alamaması 4857 sayılı kanunun 24. maddesinde öngörülen haklı sebeple fesih hakkını doğurmaktadır.

6- Davalı taraf kendisi ile tezata düşerek  iş sözleşmesinin var olmadığını ileri sürmüştür. Bu iddianın hukuki sorumluluktan kaçma amacıyla ortaya atıldığı aşikardır.  Dosyaya sunduğumuz belirsiz süreli iş sözleşmesindeki imza bizzat davalıya aittir. Bu hususta dinlenen tanıklarımız da Davacı müvekkilimizin …………. kolejinde psikoloji öğretmeni olduğunu açıkça belirtmiştir. 

7-Müvekkilimizin davalı, firmadan ayrılmadan önce aldığı son maaş …………TL’dir. Bu maaşın yarısını protokol ile söz verilen ortaklık payı için firmada bırakmıştır.  Bu bedelin sadece yarısını aylık maaştan almıştır. ;Bu husus tanıklarla ve davalı firma muhasebecisi tarafından imzalanan …………. tarihli maaş belgesiyle de sabittir. Davalının müvekkilimizin asgari ücretle çalıştığı iddiası kesinlikle yerinde değildir.

8-Davalı tarafın fazla mesai ücretine yaptığı itiraz da haksızdır. Müvekkilimizin fazla mesai yaptığı tanık beyanlarıyla açıkça ortaya konmuştur. 

 

SONUÇ ve İSTEM:Yukarıda açıklanan sebeplerle fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik …………………….TL ücret alacağı, …………….TL kıdem tazminatı ………………………. TL ihbar tazminatı, …………………TL tatil ücreti ………………TL fazla mesai ücreti,………………..TL ödenmeyen vergi iadesi,  olmak üzere toplam ………………………………..TL nin sözleşme fesih tarihinden itibaren merkez bankasının öngördüğü en yüksek faiz miktarıyla birlikte tahsiline, ücret alacağıyla ilgili tarafımızca başlatılan İstanbul …. İcra müdürlüğünün 2013/………. Esas sayılı dosyasına yapılan itirazın iptaline, davalı tarafın açıkça kötüniyetli olmasının ispatlanması sebebiyle %20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI