İSTANBUL ….ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

 

DOSYA NO:2013/……E

DAVACI:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalının sunduğu cevaba cevap dilekçesine karşı beyanlarımızı içerir dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Müvekkilimiz Türkiye çapında ünlü ve alanında lider bir firmadır. Müvekkil firma satın aldığı araçları müşterilerine kiralayarak uzun süreli araç kiralama işini yapmaktadır. Ülke genelinde onbinlerce müşterisi bulunan müvekkilimiz uzun süreli araç kiralama işlerine dair “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşme”si yapmaktadır. Davalı ile müvekkil şirket arasında  da …………. tarihinde ekte sunduğumuz “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” imzalanmıştır. Müvekkil şirketin kiraladığı araçların sayıları genelde 10 ve üzeri olduğu için müşterilere kiraya verilen araçların listesi muhakkak sözleşmelerde yer almaktadır. Müvekkil şirket kiraladığı araçları araç teslim tutanağı ile müşterilere teslim etmektedir. Ekte sunduğumuz “Araç Plaka Listeleri” başlıklı tutanakta açıkça görüldüğü üzere davalı ……………. A.Ş yetkilisi ………………… araçların tamamını teslim aldığına dair tutanağı imzalamıştır.

2- Müvekkil şirketin müşterileri ile imzaladığı sözleşmelerde ödeme süreleri ve kira bedelleri de açıkça müşterilere bildirmektedir. Müvekkilimiz söz konusu araç kiralarının ödenmemesi sebebiyle davalı ………… A.Ş şirketi aleyhinde   İstanbul ……. İcra Müdürlüğünün 2013/…….. Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır.

3- Ekte fotokopilerini sunduğumuz ve davalı tarafından imzası inkar edilmeyen “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” ve “Araç Plaka Listeleri” başlıklı iki adet sözleşmeden davalı ……………. A.Ş’nin müvekkil şirketten araç kiraladığını ve bu araçları teslim aldığını ispatlamaktadır. Davalı …………….. A.Ş’nin araçları teslim almadığı yönündeki iddiaları geçersizdir. Zira araçlara ilişkin OPET şirketi ile imzalanan ve ekte sunduğumuz protokol doğrultusunda davalı …………. A.Ş bu araçlar için yüzlerce kez benzin alımı yapmıştır. Ödemeleri de ay sonunda toplam rakam olarak OPET şirketine yapmıştır. 

4-Davalı ………… A.Ş dosyaya sunduğu cevap dilekçesinde müvekkil şirket ile aralarındaki ticari ilişkiyi reddetmiştir. Oysa ekte sunduğumuz 36 adet banka dekontundan açıkça görüleceği üzere Davalı ……….. A.Ş şirketi müvekkilimizin ……. Bankası …………….. Şubesi ……………………. numaralı hesabına değişik zamanlarda toplamda ………………… TL para havale etmiştir. Bu sebeple davalı …………….. A.Ş’nin ticari ilişki olmadığı iddiası da borçtan kurtulma amacıyla yapılmış, geçersiz bir itirazdır. 

5-Davalı ………… A.Ş’nin  borcunu kendisine yasal bir ihtar yapılmaması sebebiyle bilmediği iddiası yersiz ve kötüniyetlidir. Zira öncelikle dosyaya sunduğumuz ………… tarihli “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi”nde her araç için bir aylık periyotlarda ne kadar ücret ödeneceği açıktır. Kabul anlamına gelmemek kaydıyla bir için aksi düşünülse bile  ………….. tarihinde çektiğimiz ihtarname ile davalı şirkete bu durum açıkça bildirilmiştir.  Davalı şirket basiretli bir tacir gibi davranmamıştır. Davalı ………. A.Ş kira bedellerinin miktarını ve ödeme tarihini bildiren sözleşmelerin altına imzasını atmıştır. Fakat buna rağmen borcunun olmadığını hatta müvekkil şirket ile aralarında ticari bir ilişkinin olmadığını iddia etmektedir. Bu durum açıkça davalı şirketin kötüniyetini göstermektedir. Davalı şirket süre kazanmak amacıyla icra takibine kötüniyetli olarak itiraz etmiştir. Davalı şirket basiretsiz davranarak borcu ödeyememiş ve borcu inkâr yoluna giderek hem süre kazanmak ve hem de borcun ifasını geciktirmek adına kötüniyetli olarak bu itirazı yapmıştır.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz üzere davalı tarafın davaya cevap dilekçesini kabul etmiyoruz. Araç kiralama sözleşmesi, kira bedelleri, söz konusu bedellerin ödeme tarihleri ve araç plakalarının sözleşmelerde açıkça belli olması ve bu araçları davalı tarafa teslim edildiği ve davalı tarafın İstanbul … İcra Müdürlüğünün 2013/………… Esas sayılı dosyasından kaynaklı ……………………..TL bedelli borcunu ödemediği açıktır. Bu sebeple icra takibine kötüniyetli olarak itiraz eden davalı ………… A.Ş’nin itirazının iptali ile %20’den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatı hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.Arif BALTACI