İSTANBUL … İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/……..Esas

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalının …………………. tarihli cevap dilekçesine karşı beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-) Davalı taraf ile müvekkillerim arasında İstanbul …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/………. E sayılı dosyası ile alacak davası ikame edilmiş ve mahkeme kararına binaen İstanbul …. İcra Müdürlüğü 2013/…… E dosya numarası ile ………………. tarihinde asıl alacak ödenmeden önce icra takibi açılmış ve davalı tarafa İcra Emri tebliğ edilmiştir.

2-)Davalının İcra mahkemesine itirazı üzerine ödeme emri iptal edilmiş FAKAT İCRA TAKİBİ İPTAL EDİLMEMİŞTİR. İcra Mahkemesi kararında açıkça belirttiği üzere “21 maddeye göre yapılan tebligatın usülsüzlüğü” sebebiyle sadece icra emrinin iptaline takibin devamına karar verilmiştir.

3-) İcra mahkemesinin kararı sonrasında yeniden icra dosyasından ……………… TL ilam avukatlık ücreti, ……………….. TL yargılama gideri ……………….. TL işlemiş faiz, ………………… TL takip sonrası faiz ve ………………. TL 3/4 kesinleşmemiş takibe istinaden icra vekalet ücretinin ödenmesi için davalı borçluya ödeme emri tebliğ edilmiştir.

4-) Davalı borçlu taraf ödeme emrinin tebliğinden sonra sadece ilam Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini ödemiş ve BORÇ ÖDENMEDEN ÖNCE AÇILMIŞ TAKİPTEN KAYNAKLANAN TAKİP ÖNCESİ VE SONRASINA AİT FAİZ İLE 3/4 KESİNLEŞMEMİŞ TAKİPLER İÇİN İCRA VEKALET ÜCRETİNİ KÖTÜ NİYETLİ OLARAK ÖDEMEYEREK BORCA İTİRAZ ETMİŞTİR.

5-) Davalı tarafın cevap dilekçesinde yazdığı müvekkiline usulüne uygun bir icra emri gönderilmemiş olmasından kaynaklı iptal edilen icra emrine dayanarak borçlu olmadığı iddiaları ise hukuki mesnetten yoksun ve kötüniyeti açık şekilde gösterecek bir iddiadır. İcra Kanununda Müşterek Hükümler Başlığı altında düzenlenen madde 35 oldukça açıktır. “TAKİP İLAMIN İCRA DAİRESİNE TEVDİ İLE BAŞLAR” Yine aynı kanunu ilamsız takip başlığı altında düzenlenen Madde 42 “BİR PARANIN ÖDENMESİNE VEYA BİR TEMİNATIN VERİLMESİNE DAİR CEBRİ İCRALAR TAKİP TALEBİYLE BAŞLAR” hükmünden de anlaşılacağı üzere ödeme emrinin iptali takibin iptali veya borcun bittiği anlamına gelmemektedir. Burada önemli olan konu ödemenin ne zaman yapıldığıdır. İcra dosyasının içindeki evraklardan açıkça görüleceği üzere borç henüz müvekkil hesabına ödenmeden iş bu takip açılmıştır. Kanundan kaynaklanan faiz ve yasal icra vekalet ücreti iş bu anda hak edildiği tartışılmayacak kadar açıktır. Davalı borçlu itiraz ederken bu durumu bilmekte ve kötüniyetli olarak itiraz etmektedir.

6-) Davalının itirazın kaldırılması yoluna başvurulmasının yasal dayanağının olmadığı iddiası da hukuki mesnetten yoksun sadece itiraz edilmek için yapılmış bir iddiadır. İCRA KANUNU MADDE 68 de açıkça sayıldığı üzere “…yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse…” alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. İlamlar mahkemeler tarafından yetkileri dahilinde verilmiş kararlar olduğuna göre itirazın kaldırılması yoluna başvurmak en doğal haktır.

7-) Davalının kötüniyetli itirazda bulunduğu oldukça açıktır. İlamdaki tarihe bakıldığında davalının borcu ödemesi için beklenmiş fakat davalı uzun bir süre bu borcu ödememiştir. İcra takibinin açıldığının davalıya haber verilmesinden hemen sonra davalı borçlu BORÇTAN KAYNAKLANAN FAİZ VE AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ ÖDEMEMEK ADINA KÖTÜNİYETLİ OLARAK İTİRAZDA BULUNMUŞTUR.

8) Davalı borçlu takipte avukatlık vekalet ücreti ve yargılama giderlerini ödemiştir. Fakat KÖTÜNİYETLİ OLARAK FAİZ VE VEKALET ÜCRETİNİ ÖDEMEMEK ADINA İŞ BU İTİRAZI YAPMIŞ VE TAKİBİN AÇILMASIYLA HAK ETTİĞİMİZ İLGİLİ ÜCRETLERİN ÖDENMESİNİ GECİKTİRMİŞTİR. BORÇTAN HABERDAR OLDUKLARI VE KÖTÜNİYETLİ İTİRAZLARI AÇIKTIR. İŞ BU İTİRAZDAN ÖTÜRÜ YASAL OLARAK HAK ETTİĞİMİZ ÜCRETLER YAKLAŞIK 10 AYDIR İTİRAZA KONUDUR. DAVALININ KÖTÜNİYETLİ İTİRAZINDAN ÖTÜRÜ UĞRADIĞIMIZ ZARAR AÇIKTIR. SIRF BU SEBEPLE BİLE DAVACI HAKKINDA KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerden ötürü davalı tarafın haksız ve kötüniyetli olduğu aşikar olan itirazlarının reddine, ve haklı davamızın kabulüne karar verilmesini saygıyla takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI