İSTANBUL …..ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA,

 

DOSYA NO: 2013/……… Esas

CEVAP VEREN

(DAVACI): 

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

İHBAR EDİLEN:

VEKİLİ:

KONU: Davalının ve ihbar edilenin cevaplarına karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Davaya konu sözleşmede belirtilen teslimi yapılacak ürünler niteliği gereği parça parça değil bir bütün olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ürünlerin yerleştirileceği yerlerde bölge olarak yapılmakta olup, bir iş için davalıya herhangi bir yer teslimi söz konusu değildir. Dava konusu işin yapıldığı yerde oluşan iş kazasına ilişkin bölge, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinin kapsadığı sahanın tamamı olup, çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

2- Yapılan işin boyutu oldukça büyüktür. Bütün alan üzerinde yerleştirilmesi gereken ürün miktarı yaklaşık 320.000 adet civarındadır. Bu işin yaklaşık ihale bedeli ………………… Milyon TL’dir. Çeşitli yerlerdeki bu miktarda bir işin tamamının müvekkil şirket tarafından kontrol edilmesi imkansız olup, işlerin muayeneleri ve işleyiş usulü şirketimizce belirlenmekte kontrolleri ise müteahhit firmalarca yapılmaktadır. Müvekkil şirket bitirilen bölümler için son kontrolleri yaparak iş tesliminin kabullerini yapmaktadır. Davalı kabul ve kontrol yapılıp yapılamayacağına bakmaksızın, her yaptığı işi şartnamedeki esaslara göre yapmak durumundadır.

3-Müvekkil şirket tarafından yapılan son kontrollere ilişkin raporlarda bölgelerin bazı noktalarında ürün yerleştirmelerinin standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu raporu ekte dosyaya sunuyoruz. Standartlara uygun yerleştirilmeyen ürünlerin veya yapılmayan alanların standartlara uygun hale getirilmeleri gerektiğini belirttiğimiz uyarı yazılarını da sayın mahkemenize sunuyoruz.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI