İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO:2013/……….. Esas

CEVABA CEVAP

VEREN (DAVACI):

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalının cevaba cevaplarına karşı ve delil listesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1- Öncelikle davalı tarafın zaman aşımına ilişkin itirazlarının yerinde değildir. Bu sebeple zaman aşımı itirazını kabul etmiyoruz. Şöyle ki davalının sunmuş olduğu ……………. tarihli dilekçesinde durum açıkça görülmektedir. Davalı tarafından zaman aşımı iddiasının gerekçesi olarak bildirilen yazının müvekkil firmaya tebliğine dair herhangi bir kayıt veya imza bulunmamaktadır. Bir an için aksi düşünülse bile bu yazının davalı şirketin iç düzenlemesi olduğu ve genel hukuk kurallarıyla bağdaşmadığı açıktır. 

2- Davalı taraf cevap dilekçesinde davanın konusuna dair hiçbir cevap vermemiştir. Davalı taraf olayı farklı boyutlara taşıma çabası içerisindedir. Oysa huzurda görülen davanın konusu ………. tarihinde müvekkilimiz tarafından davalı şirkete müşteri adreslerine gönderi yapılması için verilen ……………. adet postanın yerine ulaştırılmaması ve postaların tarafımıza iade edilmemesidir. Davalı taraf basiretli bir tacir gibi davranmamıştır. Davalı tarafın ………….. tarihli yazısından da açıkça görüleceği üzere müvekkilimizin müşterilerine gönderdiği faturaları ihtiva eden postalar kaybedilmiştir. Faturaların tebliğ edilmemesi sebebiyle müvekkilimiz ciddi zarara uğramış ve alacaklarını hala tahsil edememiştir.  

3-Dava konusu postalara ilişkin, yapılan tüm işlemler ve başvurular davalı ile şirket ve müvekkil şirket arasında yapılmış olup, zaman aşımının başlangıcına esas alınacak tarih, davalının dava konusu …………… adet postanın zayi olduğune dair müvekkil şirketimize gönderdiği …………………… tarihi zaman aşımı süresinin başlangıç tarihidir. Bu tarih itibariyle davamı süresinde açılmıştır. 

4- Davalının postaların usulüne uygun olarak kendisine teslim edilmediği iddiası da sorumluluktan kaçma amacı taşımaktadır. Zira bu konuda davalı gerçekten böyle bir durum olsa idi postaları teslim almaması gerekirdi. Eğer gerçekten postalar müvekkil şirket tarafınca usulüne uygun olarak verilmediyse bile davalının basiretli bir tacir gibi davranarak bu postaları kabul etmemesi gerekirdi. 

HUKUKİ NEDENLER: Posta Kanunu, HUMK, BK., Tebligat Kanunu, ve sair yasal mevzuat

DELİLLER: Davalı ile Müvekkil arasındaki yazışmalar, defter kayıtları, postanın teslim edildiğine dair belge, gönderi numaraları, zayi yazısı, tanık, bilirkişi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Davamızın kabulü ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI