İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………..E.

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Arif BALTACI

DAVALI:

KONU: Davalı vekilinin sunduğu cevap dilekçesine karşı replik dilekçemizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

Davalı tarafın cevap dilekçesinde müvekkil yönünden ileri sürdüğü hususların ve istemlerin hiçbiri kabul edilebilir değildir. Şöyle ki;

1. Müvekkil şirketin, unvanından da anlaşılacağı üzere ticari faaliyet konusu, iş yeri güvenlik hizmeti sunmaktır. Davalı şirkete de yapılan sözleşme gereği hizmet vermiş ancak davalı şirket almış olduğu hizmet karşılığı faturadan kaynaklanan borcunu ödememiştir.

2. İşbu ödememeden kaynaklanan husumet sebebiyle sayın mahkemenizde açılan dava ile ilgili, davalı şirketçe verilen cevap dilekçesinde müvekkil şirketle imzalanmış olan Güvenlik Hizmetleri Sözleşmesi’nin kendilerince yapılmadığı ve sözleşmede yer alan imzaların kendilerine ait olmadığı ileri sürülmüş, sözleşme üzerindeki imzaların tespiti talep edilmiştir. Davalı tarafın haksız ve kötüniyetli hareket etmektedir. 

3. Davalı ….. A.Ş ile müvekkil şirket arasında ……………… tarihinde imzalanan sözleşme de imza şirketin imza yetkilisi …………………….’ye aittir. Davalı ………………. A.Ş tarafından ekte sunduğumuz 132 adet fatura ve irsaliye bizzat imzalanarak tebliğ alınmıştır. Ekte sunduğumuz imzalı irsaliyeler ve fatura gönderi bilgilerinden de açıkça görüleceği üzere davalı şirket ile müvekkil arasında uzun yıllardır devam eden bir ticari ilişki bulunmaktadır. Davalı tarafın sunduğu cevap dilekçesinde davalı şirket söz konusu sözleşmenin kendileri ile yapılmadığını iddia etmiştir. Faturalarda ki imzalarını da inkar etmiştir. Oysa gerek davalının gerek müvekkil şirketin defterleri incelendiğinde durum daha net şekilde ortaya çıkacaktır. Davalı şirkete yaklaşık 3 yıl güvenlik hizmeti veren müvekkilimiz aylık olarak faturaları kargo yolu ile göndermiş davalı şirkette bu faturalardan 26 tanesini itiraz etmeden ödemiştir. Ekte davalı tarafından yapılan ödeme dekontlarını sunuyoruz. Ödeme dekontlarının not kısmında da görüleceği üzere davalı firma bizzat kendi yaptığı banka havalesinde “GÜVENLİK HİZMET BEDELİ …. SENESİ …. AYI” olarak her gönderimde not düşmüştür. Bu not bile davalının iddiasının borçtan kurtulma amacıyla kötüniyetli yapıldığını ispatlar niteliktedir. 

4. Davalının cevap dilekçesinde ileri sürdüğü gerçeği yansıtmayan hususların dışında iddialar ileri sürmesi halinde cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz üzere, dava dilekçemizde yer alan tüm taleplerimizin ve davamızın kabulü ile yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI