Gayrimenkul Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağı Örnek No:26

                              T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 26

Dosya No :………………………………

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

1 – Alacaklının adı ve soyadı ……………………..  ……………………..  …………………  ……………………

2 – Borçlunun adı ve soyadı ………………………..  …………………….  …………………  ……………………

3 – Artırmanın yapılacağı, yer, gün,saat ………..  …………………….  ………………..  ……………………

4 – Şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün ….. ……………………  ………………..  …………………..

                                               Birinci Artırma:……/……/……..  günü saat…………………..

5 – Artırma tarihi

                                               İkinci Artırma :……/……/……… günü saat………………..

6 –Taşınmazın  tapu kaydı ve niteliği :

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

……………….  ……………….  ……………….  ……………………..  ……………….  ……………………..  ………..

7 – Tapu sicilindeki diğer bilgiler…………………………..  ……………….  ………………..  ………………..

8 – Taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler ………………  ………………  ………………….  …………………

……………………  ………………….  …………………………  ……………………….  ………………….  ……………

9 – Takdir olunan değer  ………………………………..  ………………………  ……………………  ……………

10 – Artırmaya iştirak için alınan teminatın nev’i ve miktarı …………..  ……………………  …………

…………………….  …………………  …………………………..  ………………………  ……………………  …………

11 –Taşınmazın son imar durumu ………………………  ………………………  ……………………  …………

12 – Başkaca lüzumlu izahat ………………………  …………………………  …………………………  ………..        

A – Artırmaya iştirâk edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin yüzde yirmisi olan ………….. lira ………… kuruş pey akçesi veya bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri lâzımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nisbet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

B – Taşınmaz üzerindeki ……….. ile birlikte satılacak borçlunun mezkur taşınmaz ile temin edilmiş şahsi ……….. borcu alıcıya intikal eyliyecektir. İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmiş olmasına bağlıdır (Türk Medeni Kanunu madde: 888 Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.

C – Tâyin edilen zamanda taşınmaz, üç defa bağrıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel ………………. lira …………..kuruşu geçmek şartiyle en çok artırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma (10) gün daha uzatılarak 10 uncu günü aynı saatte yapılacak artırmada taşınmaz en çok artırana verilen en yüksek bedel (*) (Satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar ve satış giderlerini geçmek şartiyle ihale edilir. Mecmuu olan ……………. lira ……….. kuruşun mezkür taşınmaz ile temin edilmiş alacakları böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve alıcı taahhütlerinden kurtulur.) ile ihale edilir.

D – Artırma için teklif muayyen para olmalıdır. Şart ve kayıt kabul olunmaz. Teklifler yazı ile veya şifahen olur. Yazı ile yazılan teklif artırmadan en az bir gün evvel yapılır. Bu teklif artırma günü artırmaya başlamazdan evvel hazır alanlara söylenebilir. Alıcı artırma bedeli haricinde olarak ferağ harcını vermeye mecburdur. Bundan başka alıcıya ait alacak giderler ve hususlar :

         ………………..  …………………  …………………….  ………………….  ……………….  …………………….

E – Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen (7) gün müddetle artırmaya çıkarılır. En çok artırana ihale edilir ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için %10 hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (X) ………./………/………

                                                                                                                      İcra Müdürü

                                                                                                                    Mühür ve İmza

(*) Satış isteyene rüçhanı olan böyle alacaklı mevcut değilse parantez içindeki kısım çizilir.

(X) (İİK m.124, 125)

  1. AÇIK ARTIRMA

Açık artırmaya saat ………………………………….      de ………………………………     başlandı.

 

Teklif edilen                                                                         ARTIRANLARIN

      Lira             Kuruş                  Adı                             Soyadı                                          İmzası     

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

…………….       ……………..               ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

……………..      ………………              ……………………………………………………….                …………….

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamıştır

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ………………. ……………………….  ………………..  ……………………  ……………………. a …………. ihale olunmuştur.

                                                                             ……./……… Saat ………  dakika …….

.       

İcra Müdürü                               Tellâl                                                   Alıcısı

 

……/……/…….                                Tellâl                           ……………..  …………….  ………….. 

İcra Müdürü                               ……./……./………                        Tellâl                 

 

Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere ………………………………………. gün mehil verildi.

İcra Müdürü                                            …../…../………                            Alıcı

 

  1. AÇIK ARTIRMA

Açık artırmaya saat ………………………………….      de ………………………………     başlandı.

Teklif edilen                                                                         ARTIRANLARIN

      Lira            Kuruş                  Adı                            Soyadı           .                       İmzası                   .             

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

……………..      …………….              ………………………………………………….              ………………………….

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamıştır

Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan en çok fiyat veren ……………….                                                                                                              ……………………. a …………. ihale olunmuştur.

                                                                                   ……./……… Saat ………  dakika …….

 İcra Müdürü                                          Tellâl                                      Alıcısı

 

İhale olunmamışsa sebebi ………………………..  ………………….  ………………  ……………….

İcra Müdürü                                          ……./……./………                    Tellâl         

 

Alıcıya  ihale bedelini ödemek üzere ………………………………………. gün süre verildi.

İcra Müdürü                                          …../…../………                          Alıcı

 

 

Word Olarak İndir