Tebliğ Mazbatalı Zarf Örneği Örnek No:41

                       TEBLİĞ  MAZBATASI

Tebliğ evrakı.

 

1 – Adresinde veya ………………………….. da muhatap

……………………………………………………………………

2 – ………………………………………… sebebiyle muhatap

yerine ………………………………………………………….

3 – Tebliğin yapılması ………………………. sebebiyle

temin edilmediğinden …………………………………

……………………………………………………………………

4 – Muhatabın muvakkaten ……………………………….

gittiği ………………………………………….. tarafından

bildirildiğinden …………………………………………….

5 – (…………………….) mehil tayin edip (ikinci defa)

tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek

muhatap yerine ……………………………………………

…………………………………………………………………….

6 – …………..  ………… …………….  tebellüğden imtina

ettiğinden …………  ………….  ……………  ……………

…………….  …………..  ………..  ……………  ……………

7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine …………….

……………  …………  …………..  ……………  ……………..

8 – Tebliğ yapacak kimse …………..  …………..  ……….

sebebiyle imtina ettiğinden …………….  …………..

…………………  ………………  ……………….  ……………

……..  …………….  huzurunda …………..  …………….

 

Tebligat yapılanın

 

Tebliğ tarihi  (imza veya parmak izi) imza …………….

…………… …… ………………….  ………………..  ……………..

Tebliğ memurunun imzası :

 

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından

Tesbit edilen yeni adres :

………….  ………………..  ……………..  …………..  ……………….

………….  …………………  …………….  …………..  ……………….

………….  …………………  …………….  …………..  ……………….

………….  ………………..  ……………..  …………..

 

 

 
 

                                                           TEBLİĞ MAZBATALI ZARF

 

 

Tebliği çıkaran

Merciin adı            :  ……………………………………………………          T A A H H Ü T L Ü

Dosya No               :  ……………………………………………………

Tebliği daveti de tazammun ediyorsa, hazır bulunulması          No.

lazım gelen            :  ……………………………………………………

Yer                            :  ……………………………………………………

Tarih                        :  ……………………………………………………

Gün                          :  ……………………………………………………

Saat                          :  ……………………………………………………

Bu zarf     :  ……………………………………………………           A D R E S :

İhtiva eder            :  ……………………………………………………        ………  ………..  ……….  ……….  ………..  ………….

……….  ………..  ………..  ………..  ………..  ……….

İmza ve mühür                          ………. ………..  …………  …………..  ………..  …….

……….  ……….   ………….  …………..  …………  ….

Tebligat Tüz. m. 33, 75 Örnek No. 3, 7                                   Not : Bu kısma muhatabın adresi yazılacaktır.

 

Word Olarak İndir