Tasfiyenin Tatili İlânı Örnek No:33

T.C.                                                                                                Örnek No:33*

…………………. İflas Dairesi

Dosya No : ……………………

 

TASFİYENİN TATİLİ İLÂNI

Müflisin adı, soyadı               ………………………………………………………………………………………

ve yerleşim yerindeki adresi : ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

            Yukarıda adı ve adresi yazılı müflisin masaya ait hiç bir malı bulunmadığından İcra ve İflâs Kanununun 217 nci maddesi uyarınca tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek iflâsa ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde iflâsın kapatılacağı tebliğ ve ilân olunur.

(İİK m.217)

         ……/……/…………

            İflâs Müdürü

          Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 161’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir