Cevap Dilekçesi – Delil Listesine Karşı

İSTANBUL ANADOLU … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO                     : 2014/…… E.

DAVACI                         : ……………………… A.Ş

VEKİLİ                          : Av. Arif BALTACI (Adres Antettedir.)

DAVALI                         :

VEKİLLERİ                  :

KONU                    : Davalı tarafın Sayın Mahkemenize sunmuş olduğu ……………… tarihli delil listesine karşı beyanlarımızı içerir dilekçenin sunulmasından ibaret dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

I. Davalı tarafça dava konusu olayla ilgisi olmayan Japonya’ya müzekkereler yazılması talebi yargılama sürecini uzatma gayesi ile hareket ettiğini göstermektedir, bu durum usul ekonomisine aykırılık teşkil eder. 

Sayın Mahkemeniz huzurundaki ihtilaf konusu olay, Müvekkil Şirket adına Banka hesaplarına gelen paraların nereye, ne için harcandığı konusunda olup, bu hesaplardan para çekmeye yetkili davalının çekilen paraları nereye harcadığını belgelendirmesi konusundadır.

Dava konusu ihtilaf ile Müvekkil Şirketin Japonya’daki hesap bilgilerinin ilgisi yoktur, dava paraların çekildiği Türkiye’deki bankalarla ilgilidir. Sayın Mahkemenizce, Müvekkil Şirketin Türkiye’deki banka hesaplarına gelen paraları ekstrelerden tespit edilip, bunların Şirketin Türkiye’deki hesaplarıyla karşılaştırılması suretiyle farkın tespiti ve söz konusu paraların Şirket işlerinde kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldı ise bu kullanımın belgelerinin ibrazı sonucu bilirkişi incelemesi ile fark varsa tespiti yapılacaktır. 

Dolayısıyla davalı tarafın delil listesinde belirttiği Japonya’ya talimat yazılması talebi hukuk ekonomisine aykırılık teşkil eden davayı uzatma çabasından başka bir şey değildir. Dava konusu ile bu taleplerin hiçbir bağlantısı yoktur.

 

II. Davalı tarafın, yapılan  harcamaların Müvekkil Şirket için  yapıldığını delil listesinde göstermiş olduğu tanıklarla ispatlama talebi hukuka uygun değildir. Bu tür delil ispatı yazılı belgelerle yapılmalıdır.

Davalı, Müvekkil Şirketin  para çekmeye yetkili yöneticisi olup Müvekkil Şirketin Türkiye’deki banka hesabına gönderilen paralarla Şirketin Türkiye’deki muhasebe kayıtlarındaki harcama kalemleri birbirini tutmamaktadır. Bu durum Sayın Mahkemenize sunulan Muhasip Raporunda da açıkça gözükmektedir. Dava konusu uyuşmazlık, davalının yönetici olduğu dönemde Şirket adına davalıya banka yoluyla Türkiye’ye gönderilen resmi ve kayıtlı paraların akıbetinin ne olduğu, bunların Şirket kayıtlarında bulunup bulunmadığıdır. Bilirkişi vasıtasıyla yapılacak bir inceleme ile durum açıklığa kavuşacaktır.

Davalı vekilinin delil listesinde belirtiği hususlar ve bu dava ile ilgili 126 tane şahit göstermesi ispatı belgelerle yapılacak olan söz konusu dava için gereksiz olup, usule de aykırıdır. Ayrıca bu durum, davalı tarafından yapılan harcamaların nereye yapıldığını belgelerle ispat edemediğinin basit bir göstergesidir.

Açıklanan bu nedenler muvacehesinde, davalının konuyu uzatıp, yargılamayı engelleme  amacını taşıyan dava ile ilgisi olmayan, Japonya’dan sorulmasını istediği müzekkerelere muvafakat etmiyor, usul ekonomisine aykırılık teşkil eden bu durumun Sayın Mahkemenizce dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.

../../2014

Saygılarımızla

 

Davacı …………. A.Ş

Vekili

Avukat Arif BALTACI