Cevap Dilekçesi – Derdestlik İtirazı

İSTANBUL  XX.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : 2014/…… E

CEVAP VEREN(DAVALI)   : …………………… A.Ş.

VEKİLİ                                   : Avukat Arif BALTACI
                                                   [Adres Antettedir.]

DAVACI                                  :
VEKİLİ                                    :

DiLEKÇE KONUSU               : Davaya cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1) Derdestlik İtirazında bulunuyoruz. Dava dilekçesinden de anlaşıldığı üzere;davacı XXXXXXXX aynı hasara ilişkin şirketimiz aleyhine İstanbul XX. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/XXX sayılı dosyası üzerinden başkaca bir dava daha açmıştır. Davacının aynı hasardan dolayı yeni bir dava daha açması yerinde değildir. Kaldı ki, trafik kazası neticesi ortaya çıkan toplam zarar İstanbul XX. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/XXX D.İş sayılı davasında tespit edilmiştir. Bu bedel İstanbul XX. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/XXX sayılı dosyasında bilirkişi aşamasına gelmiştir. Bilirkişi raporu neticesinde de bu bedel hüküm altına alınacaktır. Bu sebeple iş bu davanın açılmasında davacının hukuki yararı yoktur.

2) Ayrıca davacı, Şirket aracımızın sigortalı bulunduğu XXXXXXXX A.Ş. ile davaya konu 35.000,00 TL’nin ödenmesi hususunda anlaştıklarını, sigorta şirketi tarafından kendilerine gün verildiğini, daha sonra davalı sigorta şirketi tarafından müvekkil şirket çalışanı araç şoförünün kusursuz olması sebebiyle kendilerine de ödeme yapılmadığını belirtmiştir. Davacı vekili tarafından yazılan dilekçeler kontrol edildiğinde davaya konu trafik kazasının oluş şekli, tarafların varsa kusurları hiçbir şekilde izah edilmemiştir. Şirket aracımız plakası alınamayan bir araca arkadan çarpmış, trafik kaza tutanağında 04 nolu asli kusurlardan ARKADAN çarpma suçunu işlemekle suçlanmış, davacı XXXXXX yönetimindeki 34 XXX 6169 plakalı araç şirketimiz aracına arkadan çarpmış, ancak tutanakta arkadan çarpma suçunu işlemediği tali kusurlardan uykusuz, yorgun ve dalgın araç kullanma suçunu işlediği belirtilmiştir. Oysa kaza tespit tutanağındaki olayın oluş şeklinin çizimlerine bakılırsa bu durumda açıkça görülecektir. Aynı suça farklı cezanın tatbiki Trafik Kaza tutanağının güvenilirliğini zedelemektedir. Asli kusurlu olan davacı taraftır. Durmakta olan araç müvekkil şirketin aracıdır. Davacı taraf güvenli takip mesafesini korumadığı için müvekkil şirketin aracına arkadan çarpma suretiyle hasara sebep olmuştur. Davacı hız sınırlarını uygun hareket etmemiş ve trafik kurallarını hiçe sayarak bu kazaya neden olmuştur. Çarpmanın şiddeti sebebi ile de müvekkil şirkete ait araç kendi önünde seyreden başkaca bir araca çarpmıştır. Ayrı iki kaza mevcuttur. Müvekkil şirketin aracına arkadan çarpma kusuru ilk kazaya ilişkin olup ,bu tutanağı kendilerine delil kabul eden davacı taraf ise kendi kusurlarını örtbas ederek durumdan faydalanmaya çalışmaktadır.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle öncelikle derdestlik itirazımızın kabul edilmesi, edilmediği taktirde haksız ve mesnetsiz açılan davanın esastan reddi ile yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı yanda bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

XXXXXXX A.Ş Vekili

Avukat Arif BALTACI