Cevap Dilekçesi – Derdestlik İtirazı

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :2014 / ………… E.

CEVAP VEREN

(DAVALI)                 :

VEKİLİ                     : Av. Arif BALTACI [Adres Antettedir]                                                   

DAVACI                   :

VEKİLİ                    : Av. 

KONU                       : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın ayrıntılı olarak sunulması ve davanın öncelikle derdestlik sebebiyle reddi istemidir.

                                                                                                                      

AÇIKLAMALAR 

DERDESTLİK İTİRAZIMIZ:

                        1-Dava dilekçesinde karşı tarafın da belirttiği üzere, tarafları ve konusu aynı olan İstanbul XX. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/….. Esas, ve 2013/… Karar numaralı dosyası üzerinden verilen karar neticesinde müvekkilimiz haklı görülmüş ve davacının davası red edilmiştir. Dosyanın yargıtay aşamasında da Yargıtay müvekkil şirketimiz lehine davayı düzelterek onamış ve karar kesinleşmiştir. Bu karar sebebiyle karşı taraf karar düzeltme talebinde bulunmuştur.  Huzurdaki davaya ilişkin kesin hüküm kurulmasına karşın ve davacı taraf bu hüküm hakkında karar düzeltmesi yoluna başvurmasına karşın huzurda açmış olduğu bu dava haksızdır. Öncelikle kesin hüküm nedeniyle mahkemeniz aynı görüşte değilse davanın DERDESTLİKnedeniyle reddi gerekir.   

                        2- İstanbul XX. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/….. Esas, ve 2013/… Karar Numaralı dosyası üzerinden verilen karara karşı, karşı taraf tarafından yapılan temyiz başvurusunda, bu davada öne sürülen hususların tamamı öne sürülmüş ve tamamı reddedilmiş olduğundan, davacının bu davada öne sürdüğü hususlar yargı kararıyla kesinleşmiştir. Davanın bu yönden de reddi gerekir.                          

DELİLLER                    : İstanbul XX. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/….. Esas, ve 2013/… Karar numaralı dosyası,  Şirket kayıtları, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü delil. 

HUKUKİ SEBEPLER    : HUMK., Av. K. Ve tüm mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM           : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davanın reddi  ile   yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine  karar verilmesini saygılarımla dilerim.      XX.04.2014

Davalı ………. A.Ş. Vekili

Av. Arif BALTACI