ANKARA …. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/……… Esas

(CEVAP VEREN)

DAVALI: 

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU : Davacı tarafın dava dilekçesine karşı itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

Davacı tarafın dilekçesinde müvekkil şirket yönünden ileri sürdüğü konuların ve taleplerinin hiçbiri kabul edilemez. Şöyle ki;

I- USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

a- HUSUMET İTİRAZIMIZ: Müvekkil şirket kaza yapan aracın malikidir ancak işleteni değildir. Müvekkil şirket söz konusu aracı “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” ile 3. Şahıs konumundaki ……… İletişim A.Ş firmasına uzun süreli kiraya vermiştir. KTK.3 ve 85. maddeler uyarınca işleten kiracı olduğundan, müvekkil şirket açısından davanın husumet yokluğundan reddi gerekmektedir.

b- İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNE İTİRAZIMIZ: Dava dilekçesi ile müvekkilin maliki bulunduğu 34 AA 0000 plakalı araca ihtiyati tedbir konulması talep edilmiştir. Huzurdaki davada, müvekkil şirketimizin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığından, tedbir kararının uygulanması sonucunda müvekkilimiz açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, tedbir taleplerinin de reddine karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

II- ESASA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

a-Davacı vekili sürücü …………’nin yönetim ve idaresindeki aracın Atakule Işıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazası sonucunda müvekkiline ait yapıda hasara neden olduğu iddiası ile  …………..TL alacağın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsilini talep etmiştir.

b-Davacı müvekkilinin uğradığı zararı ve zarar miktarını net bir şekilde ortaya koyamamaktadır.Dava dilekçesinde ayrıntılı ifade edildiği şekliyle, 34 AA 0000 plakalı araç, müvekkil şirketin mülkiyetinde olup, ………………… tarihli “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” ile ……………….. İletişim A.Ş’ye uzun süreli kiraya verilmiştir.

c-Müvekkil Şirkete ait ticaret unvanından açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkil şirket uzun süreli araç kiralama ve filo hizmeti sunan ve ülke genelinde meşhur ve köklü bir firmadır. Karayolları Trafik Kanunu 3 ve 85. maddeler uyarınca, müvekkil şirket, işleten sıfatına sahip değildir. Bu konuda dosyaya sunduğumuz Yüksek Yargı Kararlarında da bu durum açıkça ifade edilmiştir. 

KTK.3. maddesinde;

“İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.” ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede, işleten sıfatı, müvekkilden “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” sebebiyle aracı kiralayan ……………. İletişim A.Ş’e aittir. Zaten kaza tarihinde de araç, söz konusu sözleşme nedeniyle …………… İletişim A.Ş zilyedliğinde bulunmaktadır.

d-Usule ilişkin haklı itirazlarımızın kabul görmemesi halinde dahi, husumet yöneltilecek olan müvekkil şirket değil, müvekkil şirketten “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” ile aracı kiralayan kiracı  …………… İletişim A.Ş olmalıdır. 

e-Sigorta tarafından karşılanmayan zararlardan kiracı sıfatıyla …………… İletişim A.Ş sorumludur. Bu hem 3. Şahıs …………… İletişim A.Ş ile müvekkil şirket arasında imzalananan ………………… tarihli “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” 14/d maddesinde belirtilmekte hemde yerleşik yargı uygulamalarında verilen kararlar bu yönde olmaktadır. Zira KTK 3. Maddesinden işleten tanımı oldukça açıktır. 

f-Davacı tarafın istemleri tümüyle dayanaksız, bilimsel açıklamadan yoksun ve oldukça yüksektir.  Davacı tarafın müvekkil firmadan talep ettiği tazminat miktarı asla kabul edilemez. Kazayla ilgili kusuru bulunmayan, hatta usulle ilgili açıklamalarımız uyarınca işbu dava ile hiçbir surette sorumluluk ve husumet yöneltilemeyecek olan müvekkil şirkete, davacılar tarafından kazayla ilgili hiçbir ihbar ve bildirimde de bulunulmamıştır. Müvekkilimiz aleyhine bir karar verilmesi durumunda  faizin kaza tarihinden itibaren işletilmesi de hukuka uygun olmayacaktır. 

g-Dava dilekçesinde de belirtildiği üzere 34 AA oooo plakalı araç …………………….. poliçe numaralı sigorta sözleşmesi ile diğer davalı ……………………………. Sigorta A.Ş  tarafından sigortalanmış olup, talepler poliçe limit dahilinde olması sebebiyle sigorta şirketine yöneltilmelidir.  

h-Dava konusu araç için ayrıca İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası yapılmıştır.  Bu sigorta …………… poliçe numarası ile ……………………Sigorta A.Ş tarafından sigortalanmıştır. Davacının talepleri bu poliçenin limiti dahilinde olması sebebiyle dava sigorta şirketine yöneltilmelidir.  

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ayrıntılı şekilde arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; davacıların hukuki dayanaktan yoksun dava talebinin öncelikle usule ilişkin itirazlarımız nedeniyle reddine, 34 AA 0000 plakalı aracı İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalayan ……………….. AŞ’ye  ve araç kiracısı  …………… İletişim A.Ş’ye davanın ihbarına karar verilmesini, davacının davasının ve taleplerinin müvekkil şirket yönünden reddine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize arz ederiz.

 

Davalı Vekili

Av. Arif BALTACI