T.C.         

           İSTANBUL                                                                                             Örnek No: 22**

    … İcra Müdürlüğü

Dosya No : 2013/……… Esas

DAVET  KÂĞIDI

1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi    : ………………. A.Ş

Vekili Avukat Arif BALTACI

2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi      : ……………………..A.Ş

3-Haczin yapıldığı gün ve saat                                        : ……………….. tarih …… ili ………….ilçesi …………… mevki …………pafta, …………….. ada, ………… parsel sayılı taşınmaz

İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. *

(İİK m.103)                                                             

13.03.2014

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 58’e karşılık gelmektedir.