T.C

           İSTANBUL

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/…. Esas

İSTANBUL ANADOLU ….  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi:2013/…….. Tal.

Müdürlüğümüzün yukarıdaki dosya numarası bildirilen icra dosyasından alacaklı …………………. A.Ş vekili Avukat Arif Baltacı’ya ……………….TL borçlu bulunan ve ……………………..’nizin ……………………………. sicil numarasında kayıtlı vergi mükellefi olan …………………… A.Ş şirketi adına kayıtlı bulunan ve yine dosyamızdan ……………… tarihinde haczedilen gayrimenkullerinin  satışa esas olmak üzere enkaz haczi ve kıymet takdiri yapılmasına karar verilmiştir. İlgili talimat ile enkaz haczi ve kıymet takdiri yapılarak karar gereğince işlem yapılması sonucunda müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

Ek:Sultanbeyli Belediyesinin taşınmaz üzerine haciz konulduğuna dair cevabi yazısı.

İCRA MÜDÜRÜ