T.C.

              İSTANBUL

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 2013/……….. Esas

 

…………………………………… A.Ş İŞVERENLİĞİNE

(Bu bölüme borçlunun çalıştığı iş yerinin adresi yazılacak)

Alacaklı              : …………………………………… A.Ş

Vekili                     : Avukat Arif BALTACI

Borçlu                   :

Borç Miktarı     : ……………. TL (Avukatlık Ücreti, Faiz ve Masraflar Hariç)

Konu: Maaş Haczi

Borçlunun almakta olduğu maaş veya ücretinin ¼ nün haczine karar verilmiş olduğu Müdürlüğümüzün ……………….. tarih ve 2013/……………  Sayıları yazıları ile bildirilmiştir.

Talimat ve karar gereğince borçlunun almakta olduğu maaşından kesinti yapılarak her ay muntazaman müdürlüğümüz dosyasına yatırılması, daha evvel borçlunun ücretinden haciz mevcut ise alacaklı icra dairelerinin dosya numarası ile borç miktarlarının ve aylık kesinti miktarlarının neden ibaret olduğunun İ.İ.K. nun 355 ve müteakip maddeleri uyarınca işlem yapılarak iş bu haciznamenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde cevap verilmesi; aksi halde borcun zimmetinizde tahakkuk etmiş sayılacağı ve gecikmeye sebebiyet verenler hakkında takibat yapılacağı gibi ücretinden kesinti yapılacağı cihetine gidileceği ihtaren tebliğ olunur. 00.00.2013

İstanbul …. İcra Müdürü

Gereği İçin            : ………………………….. A.Ş İşverenliğine