T.C

         İSTANBUL

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2013/……. Esas

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                                                                              

ALACAKLI:

VEKİLİ:Avukat Arif BALTACI

BORÇLU:

BORÇ: ………….. TL (Faiz ve masraflar hariç)

İstanbul ….  Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/……   D.İş sayılı ihtiyati haciz kararı gereğince;

Yukarıda yazılı dosyamız borçlusu adına kayıtlı markaların mal ve hizmet listesi sınıfı ile birlikte sorulmasına ve borçlu adına kayıtlı marka var ise sicillerine haciz şerhinin işlenmesine ve yayınlanmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak dosyamız borçlusu adına kayıtlı markaların sicillerine haciz şerhinin işlenerek ve yayınlanarak üzerindeki takyidatlar ile birlikte neticenin acilen Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur.

İstanbul … İcra Mdr. Yrd.