T.C.

            İSTANBUL

  …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2013/…….. ESAS

………………. MAL MÜDÜRLÜĞÜ

ALACAKLI                                     :………………A.Ş

VEKİLİ                                           :Avukat Arif BALTACI 

BORÇLU                                         : 

BORÇ MİKTARI                           :……………….. TL

 

Borçlu (veya borçlular)nun yukarıda gösterilen miktar kadar borcu nedeniyle sizden almakta olduğu maaş veya ücretinin ¼ nün haczine İ.İ.K.nun 83.maddesi uyarınca karar verilmiştir.

Haciz; maaş ve ücret dışında yapılan ikramiye, tazminat ve harcırah gibi ödemeleri de kapsamakta ve kendisine yapılan net ödeme tutarının ¼ ünü içermektedir.

Karar uyarınca;

1-      Haczin uygulanması, borçluya yapılan net ödeme

Tutarının yazımızın tebliğini takip eden 7 gün içinde ekli olarak gönderilen pulun sarfı suretiyle dairemize bildirilmesi, yapılan bir ödeme söz konusu değilse yine 7 günlük süre içinde  bilgi verilemesi,

2-      Borç bitinceye kadar haciz olunan miktarın tevkif

edilip hemen dairemize gönderilmesi,

3-      Maaş, ücret veya memuriyetinde veya başka bir

şubeden maaş almayı gerektirecek şekilde vuku bulacak değişikliklerin veya hizmetine son verildiği takdirde derhal dairemize bildirilmesi,

4-      Borçlunun maaş veya ücreti başka borçlardan dolayı

hacizli ise, dosyamız haczinin sıraya alınma sı yine bu hususta belirtilen süre içinde dairemize bilgi verilmesi,

5-      Borçlunun başka bir göreve atanması halinde, haciz

keyfiyetinin maaş nakil ilmühaberine işlenmesini,

6-      Yukarıdaki hususlara riayet edilmemesi halinde İ.İ.K 355 ve takip eden maddeleri uyarınca işlem yapılacağı konusunda bilgi edinilmesini rica ederim.

 

İcra Müdür Yrd.