T.C.

               İSTANBUL

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2013/……….. ESAS

                …………… BANK A.Ş.

                                                                                            ……………… ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI     :

VEKİLİ         : Avukat Arif BALTACI

BORÇLU       :

BORÇ            : …………………….TL (Faiz ve masraflar hariç)

 

İstanbul …. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/……… D.iş sayılı kararı gereğince;

Borçlunun işbu borcundan dolayı nezdinizdeki her türlü mevduatlarının, her türlü alacaklarının, kiralık kasalarının, vadeli ve vadesiz hesaplarının, hisse senetlerinin, her türlü menkul kıymetlerinin, katılım paylarının, kâr paylarının, kiralık kasasının….vs. doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının ihtiyaten haczi ile kasanın mevcut olması halinde açılarak içerisindeki her türlü değerin ihtiyaten haczine; ayrıca, adı geçen borçluların hesaplarının bulunduğu Şubelerin sorulmasına ve Şubeler nezdindeki hak ve alacakların ihtiyaten haczine karar verilmiştir. 

İhtiyati Haczin tatbiki ile karar gereğince işlem yapılarak neticenin Müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur.

İstanbul  … İcra Mdr. Yrd.