İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ ÖRNEK NO:9

               T.C.                                                                                               Örnek No : 9*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-Alacaklı   ve    varsa     kanuni temsilcisinin   ve    ……………………………………………………….

    vekilinin   adı,   soyadı,  vergi  kimlik  numarası    ………………………………………………………

    ve yerleşim yerindeki adresi;  alacaklı   yabancı    ………………………………………………………

    ülkede oturuyorsa Türkiye’de  göstereceği             ……………………………………………………..

    yerleşim yerindeki adresi                                       : ………………………………………………………..

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin   adı,         …………………………………………………….

    soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı       ……………………………………………………….

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası          : ……………………………………………………

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla      …………………………………………………….

    tutarı  ve  faizli  alacaklarda  faizin  miktarı  ile     ………………………………………………………

    işlemeye  başladığı  gün;  alacak veya  teminat      ……………………………………………………..

    yabancı  para  ise  alacağın hangi tarihteki  kur      …………………………………………………….

    üzerinden talep edildiği ve faizi                             : ………………………………………………………

4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,      ……………………………………………………

    soyadı, yerleşim yerideki adresleri                                     : ……………………………………………

5-İpotek belgesi ve tarihi (ipotek bir cari hesap          ……………………………………………………

    veya   işlemeyecek   kredi   vesaire  gibi  bir          ………………………………………………………

    mukavelenin teminatı olarak verilmişse tarih         ……………………………………………………

    ve numarası)                                                          : …………………………………………………………

6-Rehnedilenin ne olduğu                                          : ……………………………………………………..

7-Rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından  verilmiş     …………………………………………………..

    veya  mülkiyeti  üçüncü   şahıslara  geçmiş   ise    ……………………………………………………..

    onun  ve daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin   ……………………………………………………

    adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi                    : ……………………………………………………

            İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz; borca karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak (ipotek hakkına itiraz edilemez mad. 150) icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkâr ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; süresi içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.149/b)                                                                       

……./……../……….

  İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 152’ye karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir