İlamsız Takipler İçin Ödeme Emri Örneği Örnek No:7

    T.C.           

                                                                                                                      Örnek No:7*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ

 

1-Alacaklı   ve   varsa  kanuni temsilcisinin ve          …………………………………………………………..

   vekilinin  adı  soyadı, vergi  kimlik   numarası       …………………………………………………………..

   ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı        …………………………………………………………..

   ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği             …………………………………………………………..

   yerleşim yerindeki adresi                                        : …………………………………………………………

2-Borçlunun ve varsa  kanuni temsilcisinin adı,        …………………………………………………………..

    soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı      …………………………………………………………..

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         : …………………………………………………………

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla     …………………………………………………………..

    tutarı, faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile         …………………………………………………………..

    işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat     …………………………………………………………..

    yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur     …………………………………………………………..

    üzerinden talep edildiği ve faizi                            : …………………………………………………………

4-Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi         :…………………………………………………                                                

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların  …………………………………………………………

   adı soyadı, yerleşim yerindeki adresleri     : …………………………………………………………

 

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur.

(İİK m.60)

             …./…./………..

  İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

Word Olarak İndir