İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA EMRİ

               T.C.                                                                                               Örnek No : 6*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA EMRİ

1-Alacaklı   ve   varsa   kanuni    temsilcisinin ve      …………………………………………………….

    vekilinin  adı, soyadı,  vergi  kimlik   numarası     …………………………………………………….

    yerleşim   yerindeki   adresi;  alacaklı   yabancı    ……………………………………………………..

    ülkede oturuyorsa Türkiye’de  göstereceği           ………………………………………………………

    yerleşim yerindeki adresi                                       : ………………………………………………………

2-Borçlunun ve varsa   kanuni temsilcisinin adı,      ……………………………………………………..

    soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı      ………………………………………………………

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         : ……………………………………………………

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla     …………………………………………………….

    tutarı  ve  faizli  alacaklarda  faizin  miktarı  ile    ………………………………………………………

    işlemeye  başladığı  gün;  alacak veya  teminat     ………………………………………………………

    yabancı  para  ise  alacağın hangi tarihteki  kur     ……………………………………………………..

    üzerinden talep edildiği ve faizi                            : ………………………………………………………..

4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,      …………………………………………………….

    soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri                  : ……………………………………………………..

5-Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi            : ……………………………………………………..

6-Rehnedilenin ne olduğu                                         : ………………………………………………………..

7-Rehnedilen   üçüncü   şahıs  tarafından   verilmiş    ……………………………………………………

   veya mülkiyeti  üçüncü şahsa geçmişse  onun  ve  ………………………………………………………

   daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin adı, soyadı, …………………………………………………..

   yerleşim yerindeki adresi                                          : ……………………………………………………..

            İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz; bu süre içinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.149)                                                                                                                                                           

……./……./……….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önce uygulamada kullanılan Örnek 151’e karşılık gelmektedir. 

 

Word Olarak İndir