İBRANAME ÖRNEĞİ

İBRA EDENİN ADI VE SOYADI :

İBRA EDENİN ADRESİ                :                                                            

ÇALIŞTIĞI BÖLÜM VE UNVANI:

 

………………A.Ş.’nin  …………………………………… adresinde kurulu işyerinde  ………  tarihinden ………. tarihine kadar çalıştım. XX-XX-2014 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi’ne göre iş akdim, yazılı bildirim ile fesih sebepleri açıklanmak suretiyle feshedilmiştir.

İş akdimin sona erdiği   XX-XX-2148  tarihi itibariyle ;

  • Aylık Ücret Alacağım                                                           00,00 TL
  • Kıdem Tazminatı olarak;                                                    00,00 TL
  • Yıllık Ücretli izin alacağım;                                                00,00 TL
  • İhbar tazminatı alacağım                                                    00,00 TL
  • Hafta tatili ücreti alacağım                                                00,00 TL
  • Ulusal Bayram ve genel tatil tatil ücreti alacağım        00,00 TL,

olmak toplam ………..,-TL’yi nakden ve defaten aldığımı, bu sebeple şirket nezdinde iş akdimin devamı süresince her ne nam altında olursa olsun hak kazandığım başkaca bir ücret, fazla mesai hakkı veya hak ve alacağımın olmadığını kabul ve beyan ederek ………………………… şirketinden hiçbir alacak ve talep hakkım kalmadığını, tüm alacaklarımdan tamamen serbest irademle, mutlak olarak en geniş manada ibra ettiğimi beyan ederim.

XX-XX-2014

Adı Soyadı
İmza

 

 

NOT: (İşçi İbranameyi imzalarken el yazısı ile okudum anladım ibaresini yazacak)