Takip Talebi Örneği

Örnek No:1

 

1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve         

    vekilinin adı, soyadı, vergi  kimlik numarası        

    ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı   

    ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği           

    yerleşim yerindeki adresi                                       :                     

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,        

    soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı       

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası         :         

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,           

    adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri           :         

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla    

    tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı  ile        

    işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat        

    yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur        

    üzerinden talep edildiği ve faizi                            :         

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan      

    bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu         

    rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş    

    veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve   

    soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-  

    hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,  

    soyadı, yerleşim yerindeki adresi                          :                              

6-Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye        

    müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın    

    adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti   :                                

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi              :         

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, 

    çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı     

   değilse borcun sebebi                                             :           

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği      :          

 

Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.

(İİK m.8, 58)

 

    ……../……../……………

 Alacaklı veya Vekilinin

İmzası

 

Word Olarak İndir