TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİPTE İCRA EMRİ
ÖRNEK NO:44

 

                     T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                                         Örnek No : 44*

Dosya No :………………………………

 

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE

İLAMLI TAKİPTE İCRA EMRİ

1 – Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin             :  ……………………………………….  

      adı, soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki        :  ………………………………………..

     adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa,                                 ………………………………………..

      Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi                   :  ……………………………………….

2 –  Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve              :  ………………………………………..

      yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından                       :  ………………………………………….

      biliniyorsa vergi kimlik numarası                                            :  ………………………………………….

3 – Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve          …………………………………………..

       faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı              …………………………………………….

       gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın                   …………………………………………..

       hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi               :  ………………………………………….

4 – İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarihi, numarası ve saat                    :  …………………………….

5 – Rehin edilenin ne olduğu                                                    :  …………………………………………….

6 – Rehin üçüncü kişi tarafından verilmiş veya                           :  ………………………………………

      mülkiyeti üçüncü kişiye geçmişse adı,soyadı             :  …………………………………………………

      ve yerleşim yerindeki adresi                                                           :  …………………………………….

       Yukarıda yazılı borcu işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde ödemeniz; bu süre içinde borcu ödemezseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse alacaklının rehnedilmiş malın satışını isteyebileceği ihtar olunur.

(İİK m.150/4)

……./……/………

                                                                                                                        İcra Müdürü

                                                                                                                       Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 201’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir