Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Ödeme Emri Örnek No:8

 

                T.C.                                                                                                          Örnek No. : 8*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1-Alacaklının  ve   varsa   kanuni temsilcisinin ve      …………………………………………………………..

    vekilinin  adı,  soyadı   ve  yerleşim  yerindeki       …………………………………………………………..

    adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa         …………………………………………………………..

    Türkiye’de   göstereceği     yerleşim  yerindeki      …………………………………………………………..

    adresi                                                                : …………………………………………………………

2-Borçlunun ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,       …………………………………………………………..

    soyadı ve  yerleşim  yerindeki adresi, alacaklı        …………………………………………………………..

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası                  : ………………………………………………….

3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla       …………………………………………………………

    tutarı ve  faizli  alacaklarda  faizin miktarı   ile       …………………………………………………………..

    işlemeye  başladığı  gün;  alacak  veya  teminat      …………………………………………………………..

    yabancı para  ise  alacağın  hangi  tarihteki  kur      …………………………………………………………..

    üzerinden talep edildiği ve faizi                        : …………………………………………………………

4-Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi        : ……………………………………………………

5-Rehnedilen şeyin ne olduğu                   : …………………………………                                                                    

6-Rehnedilen  üçüncü  şahıs  tarafından  verilmiş      …………………………………………………

   veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse onun ve      …………………………………………………..

   daha  sonra  gelen   rehin hakkı   sahibinin   adı,     …………………………………………………..

   soyadı, yerleşim yerindeki adresi                      : …………………………………………………………

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde borcu ödemeniz; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkâr ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkında açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı; sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibinin haciz yolu ile devamını ve 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar olunur.

(İİK m.146, 147)                                                                                            

……./……./……….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 50’ye karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir