Taşınırın Açık Artıma İlanı Örnek No:25

                 T.C.                                                                                             Örnek No: 25*

…………………….. İcra Dairesi

Dosya No : ………………………

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

            Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

            Birinci artırmanın   ……/……/………. günü saat ………………………………. de ……………………………. de yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60’ına istekli bulunmadığı takdirde ……/……/………… günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %40’ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden % ……. oranında K.D.V.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilân olunur.       ……./……/……….

…../…../……….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza


Takdir Edilen Değeri

Lira                 Krş.              Adedi                Cinsi               Niteliği ve Önemli Özellikleri

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

…………….        …………         ………..               …………            …………………………………………..

(İİK m.114/1, 114/3)

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

 

Word Olarak İndir