TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

                                 T.C.

……………………………..İcra Dairesi                                                              Örnek No : 24*

Dosya No :………………………………

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

Alacaklının adı ve soyadı                              :…………………………………………..  …………………………..

Borçlunun adı soyadı                                    :………………………………………….. ……………………………

Artırmanın yapılacağı yer,gün ve saat           :…………………………………………. …………………………….

Birinci artırma tarihi                                      :………………………………………….. ……………………………

İkinci artırma tarihi                                        :………………………………………….. ……………………………

İlânın şekli                                                     :…………………………………………… …………………………..

Taşınırın takdir edilen kıymeti

                 Lira                  Kuruş                              Adedi                                      Cinsi   

…………………………. ………………………. …………………………………………………  ……………………………..

………………………….  ………………………..  …………………………………..  ……………  …………………………..

………………………….  ……………………….  ……………………………………  …………….  …………………………

………………………….  ………………………..  …………………………………..  …………….  …………………………

………………………….  ……………………….  ……………………………………  ……………..  ………………………..

………………………….  ………………………..  …………………………………..  ……………..  …………………………

………………………….  ……………………….  ……………………………………  ………………  ………………………..

………………………….  ………………………..  …………………………………..  ………………  ………………………..

………………………….  ……………………….  ……………………………………  ……………….  ……………………….

………………………….  ………………………..  …………………………………..  ……………….  ……………………….

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 61’e karşılık gelmektedir.

ARTIRMA ŞARTLARI

1 – Tayin edilen zamanda mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana satılır. Şu kadar ki artırma bedeli, malın tahmini değerinin % 60’ını bulmak ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar  o mal ile temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmak şarttır. Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış geri bırakılır ve artıranlar taahhütlerinden kurtulurlar.

2 – Yukarıdaki şartlar dairesinde mal satılmazsa ikinci artırmaya bırakılır ve ikinci artırmada mal üç defa bağrıldıktan sonra en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin, malın tahmin edilen değerinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması giderlerini geçmesi şarttır. Aksi halde satış talebi düşer.

3 – İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fehine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

4 – Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleriyle damga resmi ve % …… K.D.V. …………………

…………………. ait olacaktır.

5–Başkaca lüzumlu izahat …………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                   ……../……./……….

                                                                                                                      İcra Müdürü

                                                                                                                    Mühür ve İmza

(İİK m.114)

 

1.ARTIRMA

Artırma yapıldığı yer, saat ………………………………………………………………………………………

ARTIRILAN MİKTAR                                                                ARTIRANLAR

      Lira       Kuruş           Adı                            Soyadı           .                İmzası                 .

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

            Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan karşılarında yazılı bedelle alıcısına (alıcılara) ihale olunmuştur.

            Tarih………………………Saat……………………………….Dakika………………………………………….

                        İcra Müdürü                         Tellâl                                      Alıcı

 

            Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere ………………………………………. gün süre verildi.

            İcra Müdürü                         …../…../………                                      Alıcı

 

            İstekli çıkmadığından, teklif edilen fiyat % 60 ını bulunmadığından satış yapılmamıştır.

……../……../…………                             İcra Müdürü                         Tellâl

 

 

                                                              2.ARTIRMA

ARTIRILAN MİKTAR                                                                ARTIRANLAR

      Lira       Kuruş           Adı                            Soyadı           .                İmzası                 .

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

……………..  ……………..     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

…………….  ………………     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

……………  ……………….     ………………………………………………….       ………………………………….

            Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan kanunî şartına uygun en çok fiyat veren yukarıda yazılı…………………………………………………………………………………… sı (ları) na ihale olunmuştur.

……………………………….Tarih ………………………………. Saat ………………………………………. Dakika

            İcra Müdürü                                    Tellâl                                      Alıcı

 

            Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere ………………………………………. gün süre verildi.

            İcra Müdürü                         …../…../………                                      Alıcı

 

            İhale olunmaması ve satış talebinin düşmesi sebebi : ………………………………………………

……../……../…………                             İcra Müdürü                         Tellâl

 
Word Olarak İndir