İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…….. Esas 

DAVALI : 

VEKİLİ :Av. Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ :

KONU : Esasa ilişkin itirazlarımızın ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALARIMIZ 

 

Davacı tarafın dilekçesinde müvekkil yönünden ileri sürdüğü hususların ve istemlerin hiçbiri kabule şayan değildir. Şöyle ki;

 

I- USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

1. HUSUMET İTİRAZIMIZ: Esasa ilişkin beyanlarımızda gerekçeleri ayrıntılı açıklanmak üzere, müvekkil şirket kaza yapan aracın malikidir ancak işleteni değildir. Müvekkil şirket söz konusu aracı “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” ile ……………………….’ne uzun süreli kiraya vermiştir, söz konusu kiracı olan ………….. şirketi ………………………….. tarihli sözleşme uyarınca kaza tarihinde aracın zilyedi durumundadır. KTK.3 ve 85. maddeler uyarınca işleten kiracı olduğundan, müvekkil şirket açısından davanın husumet yokluğundan reddi gerekmektedir.

2. İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNE İTİRAZIMIZ:

Dava dilekçesi ile 34.AA.0000 plakalı aracın trafik kaydına dava sonuna kadar rızaen satışını ve cebri icra yolu ile satışını önlemek amacıyla ihtiyati tedbir konulması talep edilmiştir. Huzurdaki davada, müvekkil şirketin yasal sorumluluğu bulunmadığından, tedbir kararının uygulanması sonucu zarar oluşacağından, tedbir taleplerinin reddine karar verilmesini talep etmekteyiz, talebimizin kabul görmemesi halinde dosya içeriğinde mübrez tedbir değişikliği talebimiz hakkında karar verilmesini talep etmekteyiz.

 

II- ESASA İLİŞKİN BEYANLARIMIZ:

………………………….. günü Davalı sürücü ……………………..’in sevk ve idaresinde bulunan müvekkil şirketin maliki olduğu ve uzun süreli araç kiralama sözleşmesi ile ………………………….. şirketine kiraladığı 34.AA 0000 Plakalı aracın ………………… Mevkiine yaklaştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Davacı …………………..’a çarpması sonucu yaralanan davacı ………………… fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak ………………………………. TL Maddi Tazminat ………………………………… TL Manevi Tazminat talep etmiştir.

Usule ilişkin haklı itirazlarımızın yanı sıra, müvekkilin herhangi bir hak kaybına uğramasının önlenmesi amacıyla esasa ilişkin itirazlarımızı da sunmamız gerekmiştir;

1. Dava dilekçesinde de belirtildiği üzere, 34 AA 0000 plakalı araç, müvekkil şirketin mülkiyetinde olup, ………………………. tarihli “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi” ile ……………………………..’ye uzun süreli kiraya verilmiştir. Uzun süreli araç kiralama sözleşmelerinde sorumluluğun kiracı şirkette olduğuna ilişkin birçok Yargıtay Kararı bulunmaktadır.

2. Ticaret ünvanından da açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkil şirket araç kiralama hizmeti veren bir ticari işletmedir. Karayolları Trafik Kanunu 3. ve 85. maddeler uyarınca, müvekkil şirket, işleten sıfatına sahip değildir.

KTK.3. maddesinde;

“İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.”

ifadesi yer almaktadır. Yine aynı kanunun 85. maddesinde gerçekleşen trafik kazalarından aracın işleteninin sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla müvekkil şirketin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, işleten sıfatı, müvekkilden “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi”ne istinaden aracı kiralayan ………………………….. şirketine aittir.(EK: …………………………… tarihli “Uzun Süreli Araç Kiralama Sözleşmesi”)

3. Dava konusu araç müvekkil şirketçe ……………………….. şirketine kiralanmış olup taraflar arasında mevcut sözleşmede de işleten sıfatının kiracıda olduğu ve 3. kişilere verilecek zararların kiracı tarafından karşılanacağı açıkça kararlaştırılmıştır. İşbu husus dosyada mübrez ……………………………… tarihli araç kiralama sözleşmesinin …… maddesinde;

“Kiracı, mer’i mevzuat hükümleri dairesinde, işbu Araç Kiralama Sözleşmesi konusu araçları kiralaması ve fiili tasarrufu altında bulundurması dolayısıyla “işleten” sıfatını haizdir. Dolayısıyla kira süresi içinde veya araçların kiracının fiili tasarrufunda bulunduğu süre içerisinde vuku bulabilecek her türlü zarar ve/veya üçüncü kişilere verilecek zarar ve ziyanlar ile bu kişilerin hak ve taleplerinden sadece kiracı mesuldür” şeklinde yer almıştır.

4. Sözleşmenin kaza halini düzenleyen …. maddesinin ….. bendinde;

“Herhangi bir kaza durumunda, Kiracı veya Kiracı’nın aracı kullanımına tahsis ettiği sürücünün kusuru olsun ya da olmasın Kiracı Kiralayan’ı kazanın vuku bulduğu gün bildirimde bulunmak suretiyle haberdar edecektir. Kiracı ayrıca kazanın vuku bulmasından itibaren en geç 72 saat içinde Kiralayan’a kazayla ilgili kaza tespit tutanağı, alkol raporu, ilgili sürücülerin ehliyet fotokopileri, söz konusu olması durumunda karşı araca ilişkin trafik sigortası poliçesini teslim edecektir.”

Sözleşmede bildirim yükümlülüğüne ilişkin ifadeler gayet sarih olmasına rağmen, Kiracı şirket müvekkilimiz şirkete sözleşmesel yükümlülüklerini hiçe sayarak herhangi bir bildirimde bulunmamıştır.

5. Davacının sunacağı deliller ve ilgili dosya münderecatı incelendikten sonra beyanda bulunma hakkımız saklı kalmak üzere yukarıda yer verilen Kanun ve sözleşme maddeleri uyarınca sigorta tarafından karşılanmayan zararlardan kiracı sıfatıyla …………………….. sorumludur. Müvekkil şirket manevi zararlar açısından da muhatap değildir. Zira kaza nedeniyle kendisine atfedilebilecek hiçbir kusur söz konusu değildir. Manevi zararlardan da kazaya kusuru ile sebebiyet veren diğer davalı sürücü ve işleten (işveren konumundaki) …………………………………. sorumludur. Bu nedenle davacının maddi ve manevi tazminat istemleri dayanaksız ve fahiş niteliktedir, kabul edilemez. Kazayla ilgili kusuru bulunmayan, hatta usulle ilgili açıklamalarımız uyarınca işbu dava ile hiçbir surette sorumluluk ve husumet yöneltilemeyecek olan müvekkil şirkete, davacı tarafından kazayla ilgili hiçbir ihbar ve bildirimde de bulunulmamıştır. Bu nedenle kaza tarihinden itibaren faiz işletilmesi de hukuka uygun değildir.

6. Hiçbir şekilde kabul ve aksine anlama gelmemek üzere, bir an için usule ilişkin haklı itirazlarımızın kabul görmemesi halinde dahi, husumet yöneltilecek olan müvekkil şirket değil, müvekkil şirketten araç kiralayan kiracı …………………….. şirketidir.Yargıtay içtihatları ile de araç uzun süreli kiralandığında araç sahibinin işleten sıfatını kaybedeceği, davanın yalnız kiracıya yöneltilmesi gerektiği, verilecek zararlardan kiracının sorumlu olduğu, davanın araç malikine karşı yöneltilemeyeceği ifade edilmiştir. (Ek: Yarg.11.HD’nin, 27.01.2003T,2002/8524E,2003/780K- 18.03.2002T, 2001/10000, 2002/2459K- 27.01.2003T,2002/8524,2003/780K-18.03.2002T, 2001/10000E, 2002/2459K sayılı ilamları) Tüm bu nedenlerle davanın kiracı …………………………… şirketine ihbarı gerekmektedir.

7. Müvekkil şirket sözleşmenin sigorta ve sorumluluk içeren maddelerine istinaden anılan 34 AA 0000 plakalı aracın, zorunlu mali mesuliyet sigortası ………………………………………. poliçe numarası ile ……………………….. Sigorta A.Ş. tarafından yapılmıştır. Aracın ihtiyari mali mesuliyet sigortası ise ……………. Sigorta A.Ş tarafından İhtiyari Mali sigortalanmış olması sebebiyle …………….. Sigorta A.Ş ‘ye ihbar edilmesini talep ederiz.

 

HUKUKİ NEDENLER: MK, BK, HUMK, KTK……ve ilgili diğer mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER: ………………………. tarihli Uzun Süreli  Araç Kiralama Sözleşmesi, Sigorta Poliçeleri, Bilirkişi İncelemesi, Tanık beyanları ve her türlü yasal delail.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenlerle;

1. Davacıların hukuki dayanaktan yoksun dava talebinin öncelikle usule ilişkin itirazlarımız nedeniyle olmak üzere, reddine;

2. Tüm beyanlarımız doğrultusunda davacıların davasının ve taleplerinin müvekkil şirket yönünden reddine,

3. 34.AA 0000 plakalı aracın trafik kaydına dava sonuna kadar rızaen satışını ve cebri icra yolu ile satışını önlemek amacıyla ihtiyati tedbir konulması talep edilmiştir. Huzurdaki davada, müvekkil şirketin yasal sorumluluğu bulunmadığından, tedbir kararının uygulanması sonucu zarar oluşacağından, tedbir taleplerinin reddine,

4. Davanın, sigorta eden ………….. Sigorta A.Ş ve kiralayan………………… şirketine ihbarına,

5. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini tensip ve görüşlerinize saygılarımızla arz ederiz.

 

DAVALI ……………………….. ARAÇ KİRALAMA A.Ş.

Vekili:Av.Arif BALTACI