İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA

 

DOSYA NO: 2013/………Esas

(Beyanda Bulunan

ve Delil Sunan)

DAVALI :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi incelemesine yönelik açıklamalarımız ile buna ait muavin defter dökümünün sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Müvekkil şirket bir süre öncesine kadar ……………….. ile müvekkile ait ikinci el araçların satışı konusunda ticari faaliyetler yürütmüştür. Bu faaliyetler çerçevesinde ……………… veya onun alt aracıları veya alıcılar tarafından araç bedelleri ödendiğinde araçlar ……………………’ya teslim edilmekte, davacı ise kendisine teslim edilen araçları kendi tanıdığı alt aracılara veya alıcılara teslim etmekte ve fiili devrini yapmaktadır. Zaman zaman ise müvekkil şirket ……………………….’nın aracı olduğu alıcılara veya alt aracılara da devir işlemi yapmaktadır. Ancak bu tür devirlerin de dayanağı müvekkil şirketin …………………… ile olan anlaşmasıdır ve tamamen ……………….’nın istek ve talimatları doğrultusunda müvekkil şirkete bildirdiği kişilere noterde satışları yapılmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi ………………….dahil bu 3.kişileri müvekkil hiçbir şekilde tanımamaktadır.

2- Ekteki müvekkil şirket muavin defter kaydında görüleceği gibi …………….. ve onun aracılığı ile yapılan araç satışları ile ilgili ödemeler …………….’nın banka hesabına yatırılmaktadır. ………………’nın bildirdiği ve ticari ilişki içinde bulunduğu ………………….. numaralı banka hesabına yapılan işlemler müvekkil şirket tarafından ………………………….. ile oluşturan cari hesap kaydına işlenmiştir. Müvekkil Şirkete ait ticari defterler incelendiğinde bu kayıtların hepsi görülebilecektir.

3- ……………….’nın ilişkide olduğu 3.kişiler tarafından yapılan ödemeler de, ……………….’ya ait olan Cari Hesap kaydına işlenmektedir. Bunun sebebi müvekkil şirketin bu 3. kişilerle ilişkisinin sadece ……………………. aracılığı ile olmasıdır. ………………..’in istek ve talimatları doğrultusunda bu 3.kişilerde müvekkil şirket ………………………’nın temsilcisi olarak işlem yapmaktadır. ……………………. tarafından bildirilen 3.kişilere araçların noter satışı yapıldığında satış faturaları da düzenlenerek bu satış bedelleri sadece ………………………’nın hesabından düşülmekte cari hesabına borç kaydedilmektedir.

Bu doğrultuda 3. şahıs konumundaki davacı tarafından yapılan çeşitli tarihli ve çeşitli bedelli ödemeler  ……………….’nın cari hesabına alacak kaydedilmiştir.(Bu sebeple ödemelere ait havale dekontlarına davacı ………………….. ismini yazdırmıştır.) Bu husus davacı ile …………………… arasındaki ilişkiyi açıkça göstermektedir. Davacının bu iki ödemesinden sonra toplam 176 araç ……………………. tarafından bildirilen 3.kişilere satılmış ve bu satış bedelleri …………………’in cari hesabından düşülmüştür. Bu çerçevede 34 AA 0000 plakalı araç noter satışıyla davacıya satılmış ve satış bedeli ……………………… cari hesabından düşülmüştür. İşbu dava konusu bedel karşılığında da ………………………. tarafından bildirilen 3. şahıslara araçlar noterde satılarak ……………….. cari hesabından düşülmüştür.

4- Müvekkil şirket kayıtları Bağımsız Denetim Şirketi tarafından denetlenmekte ve onaylanmaktadır. Davacı tarafından gönderilen ve bu dava konusu alacak tutarına karşılık gelen araç davacı ile …………..’nın anlaşmasına istinaden mutlak suretle müvekkil şirkete bildirilen başka 3.kişilere satılmış ve ………………….. cari hesabından düşülmüştür. Keza ekteki muavin defter kaydı incelendiğinde …………………….. tarafından bildirilen tüm başka 3.kişilere araç satışları yapılmıştır. Toplamda …………………. tarafından bildirilen 3. kişilere yapılan ve ……………………….’nın cari hesabına borç kaydedilen toplam araç bedeli …………………………….TL’dir. Bunun karşılığında ise ……………………….. tarafından kişilerce yapılan ve cari hesaba alacak kaydedilen toplam tutar …………………………..TL’dir. Bu hesaba göre müvekkil şirket 3. kişiler tarafından yapılan havalelere ilişkin tüm araçları teslim ettiği gibi …………………………..TL tutarındaki araç bedellerini de ………………………..’dan tahsil edememiştir. Bu alacak bakiyesine ilişkin olarak da ……………………… aleyhine İstanbul …İcra Müdürlüğü’nün 2013/………….Esas sayılı dosyası ile ………………………..TL bedelli icra takibi başlatılmış olup alacak tutarı tahsil edilmeye çalışılmaktadır.

5- Dava dosyasında mübrez olan ……………………….. ile yapılmış protokolde …………………… kendisi aracılığı ile ödeme yapan tüm 3. kişilere ve bu 3.kişilerin aracılık ettiği diğer 3.kişilere araçları teslim ettiğini müvekkil şirketin tüm bu 3.kişilere araç teslim etmek ve ödeme yapmak sorumluluğunun olmadığını açık ve net olarak taahhüt etmiştir.

Ekte sunulan muavin defter kaydı izah ettiğimiz ilişki ve işleyişi ortaya koymakta olup, davacının taleplerinin haksız çıkar sağlamaya yönelik olduğunun delilidir.

 

SONUÇ ve İSTEM: İşbu dava konusu dosya kapsamında müvekkil şirketin …………………… ve 3.kişiler tarafından dolandırıldığı bu kapsamda 3.kişiler tarafından yapılan ödemelerden çok daha fazla tutarlı araçların satışını yaptığı sabittir. Davacı iş bu dava konusu talebinde kötüniyetli ve haksızdır. Talebinin kabulü halinde sebepsiz zenginleşecektir, müvekkil şirketin malvarlığındaki eksilme ise davacı lehine, müvekkil aleyhine mükerrer nitelik taşıyacaktır. Yukarıda izah edilen tüm bu hususları sayın mahkemenin takdir ve değerlendirmelerine sunarız.

 

Davalı Vekili

Av.Arif BALTACI