Davet Kağıdı Örnek No:22

 

                  T.C.                                                                                            Örnek No: 22

……………………… İcra Dairesi

Dosya No : ………………………..

 

DAVET  KÂĞIDI

1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi    : …………………………………………………..

2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi      : …………………………………………………..

3-Haczin yapıldığı gün ve saat                                        : ……………………………………………………

            İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. *

(İİK m.103)                                                              

  ……/……/………

İcra Müdürü

 Mühür ve İmza

 

Word Olarak İndir