İSTANBUL … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ NE;

 

DOSYA NO: 2013/……….Esas

(Beyanda Bulunan)

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVALILAR :

KONU : Davalılar tarafından …………………………………. tarihli dilekçemize karşı cevaben verilmiş olan dilekçelere ve davalı …………………………………………… tarafından sunulan delil listesindeki beyanlara karşı beyanlarımızı içerir.

 

AÇIKLAMALAR

 

DAVALI …………………..’ NIN DİLEKÇESİNE VE DELİL LİSTESİNDE İLERİ SÜRDÜĞÜ BEYANA KARŞI CEVAPLARIMIZ

 

1- Davalı, dilekçesinde, daha evvel dile getirmiş olduğu hukuki dayanaktan yoksun savunmalarını tekrar etmiş olup, bütün bu hususlara daha önceki dilekçelerimizle ayrıntılı olarak cevap verilmiş olduğundan, tekrardan kaçınmak adına önceki beyanlarımıza atıfta bulunmakla yetiniyoruz. Huzurdaki davamız, haklıdır. Dosyadaki belgeler, iddialarımızın doğruluğunun delilidir. Davamızın kabulü gerekmektedir.

2- Davalı delil listesini mahkemeye sunduğu dilekçesinde, mahkemenizin ……………………………………….. tarihli duruşmasında verilen ara karar gereği delil listemizi, 20 günlük süre içerisinde ibraz ve tebliğ ettirmediğimiz iddiasında bulunmuştur. Davalının bu iddiası da gerçeğe aykırıdır. Zira delil listemiz, ……………………………….. tarihinde dosyaya sunulmuş olup, davalılara da tebliğe çıkarılmıştır.

 

DAVALI …………………………..’NİN DİLEKÇESİNE KARŞI CEVAPLARIMIZ

 

Davalı’nın dilekçesinde ileri sürmüş olduğu hususlar, tıpkı diğer davalıda olduğu gibi, geçmiş hukuki dayanaktan yoksun savunmaların tekrarı niteliğindedir. Tüm bu savunmalara tarafımızca önceki dilekçelerimizle ayrıntılı cevap verilmiş olduğundan, tekrardan kaçınmak adına bu beyanlarımıza atıfta bulunmakla yetiniyoruz. Davalı dilekçesinde, mahkemenizin …………………………. tarihli duruşmasında verilen ara karar gereği delil listemizi, 20 günlük süre içerisinde ibraz ve tebliğ ettirmediğimiz iddiasında bulunmuştur. Davalının bu iddiası da gerçeğe aykırıdır. Zira delil listemiz, …………………………… tarihinde dosyaya sunulmuş olup,davalılara da tebliğe çıkarılmıştır.

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar ve önceki beyanlarımız doğrultusunda;

1- Davalıların İstanbul ….İcra Müdürlüğü’ nün 2013/………. Esas sayılı dosyasına yapmış oldukları haksız ve kötüniyetli İTİRAZLARININ İPTALİNE; DAVAMIZIN KABULÜ ile İCRA TAKİBİNİN DEVAMINA,

2- Davalıların %20’ den aşağı olmamak üzere İCRA İNKAR TAZMİNATINA mahkum edilmelerine,

3- Davalıların KARŞI DAVALARININ ÖNCELİKLE USUL YÖNÜNDEN OLMAK ÜZERE ESASA GİRİLMEDEN REDDİNE,

4- Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalılara tahmiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. Arif BALTACI