İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/………Esas

(Beyanda Bulunan)

DAVALI : 

VEKİLİ : Avukat Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Ek Beyanlarımız ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesi talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda dosya numarası yazılı dava dosyasının ……………………………. tarihli celsesinde verilen ara karar ile delil listesi ve düplik dilekçesi sunulması konusunda tarafımıza süre verilmiştir. Ara kararın son maddesinde eksiklikler ikmal edildiğinde inceleme günü belirlenmek kaydıyla dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir.

2- İlgili ara karar çerçevesinde düplik dilekçemiz ve delil listemiz sayın mahkemeye sunulmuştur, dosyada mübrezdir.

3- Delil listemizde celbi talep olunan belgeler vardır.

4- Henüz delillerimiz toplanmadan, ara kararda belirtildiği üzere eksiklikler ikmal edilmeden dosya bilirkişiye gönderilmiştir.

5- İnceleme günü, davacının düplik dilekçemize karşı beyanlarının tarafımıza tebliğ edildiği zarfın üzerine yazılmış ancak ilgili zarf üzerinde yer alan APS bandrolünün de üzerine gelmesiyle okunaksız hale gelmiştir. Bu nedenle irademiz dışında ……………………. tarihli incelemeye katılınamamıştır. Müvekkil bakımından sonradan telafisi zor zararların ortaya çıkmasının önlenmesi ve yapılacak yargılamada haklılığımızın ispat edilebilmesi bakımından, delil listemizde yer alan celbi gereken belgelerin celbinin sağlanması diğer delillerin tamamlanması ve ardından bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etmekteyiz.

6- Henüz delillerimiz toplanmadan bilirkişi incelemesi yapılması doğru olmamıştır. Dosyanın bilirkişide olması nedeniyle, ilgili yerlere yazılacak müzekkereler için masraf yatırma işlemlerimizi de gerçekleştirememekteyiz.

 

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda izah edilen nedenlerle, …………………….. tarihli ara karar doğrultusunda işlem yapılarak, delil listemizdeki celbi gereken belgelerin ve diğer eksikliklerin tamamlanmasından sonra dava ile ilgili bilirkişi görüşüne başvurulmak üzere inceleme günü belirlenmesini, saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.

 

DAVALI VEKİLİ

Av.Arif BALTACI